Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
 

Фонд Библиотеки пополнился редкими изданиями


Фонд Библиотеки пополнился редкими изданиями. Среди них: Францыск Скарына : асоба, дзейнасць, спадчына / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа ; укладальнік Аляксандр Груша ; [рэдакцыйная калегія: А. І. Груша (старшыня) і інш.]. - Мінск : Беларуская навука, 2017. - 293, [2] с.

Зборнік артыкулаў прысвечаны асобе, дзейнасці і спадчыне Францыска Скарыны - ураджэнца Полацка, доктара медыцыны, першадрукара Вялікага Княства Літоўскага, перакладчыка і выдаўца Бібліі, пісьменніка. Аўтары кнігі прадстаўляюць не толькі розныя краіны, але і розныя галіны гуманітарных ведаў, навуковыя інтарэсы, нацыянальныя і навуковыя школы, розныя падыходы ў даследаваннях. У артыкулах разгледжаны перадумовы дзейнасці Скарыны, тыпы і моўная мадэль яго перакладаў кніг Бібліі, значэнне асобных сімвалічных выяў Скарыны, месцазнаходжання яго друкарні ў Празе, паходжанне інфармацыі аб магчымай паездцы Скарыны ў Маскву, іншыя пытанні.
Разлічаны на прафесійных даследчыкаў, выкладчыкаў і студэнтаў, а таксама ўсіх тых, хто цікавіцца асобай, дзейнасцю і спадчынай Францыска Скарыны.


 Сусветная спадчына Францыска Скарыны = Всемирное наследие Франциска Скорины = World Heritage of Francysk Skaryna / Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Выдавецтва "Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі" ; [складальнік А. А. Суша ; аўтары тэксту: А. А. Суша, Г. У. Кірэева ; пад навуковай рэдакцыяй Р. С. Матульскага ; пераклад на англійскую мову: Г. М. Каваленка, Г. В. Цітова]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. - 421, [2] с.. - (Энцыклапедыя рарытэтаў)

Выданне серыі «Энцыклапедыя рарытэтаў» прымеркавана да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання, якое пачалося ў 1517 годзе выпускам першай кнігі беларускага асветніка і друкара Францыска Скарыны. Беларускае кнігадрукаванне развіва-лася ў цеснай сувязі з еўрапейскім, выкарыстоўваючы перадавыя напрацоўкі ў гэтай справе. Багата ілюстраванае выданне, падрыхтаванае беларускімі спецыялістамі ў галіне кнігазнаўства і скарыназнаўства, распавядае пра кожную кнігу беларускага першадрукара і такім чынам наглядна прадстаўляе кніжную спадчыну Францыска Скарыны, якая ў наш час зберагаецца ў многіх краінах свету — у кніжных і музейных зборах Беларусі, Вялікабрытаніі, Германіі, Даніі, ЗША, Літвы, Польшчы, Расіі, Славеніі, Украіны, Чэхіі.


 Масси, С. Земля Жар-птицы. Краса былой России / Сюзанна Масси ; [перевод Г. Н. Корневой, Т. Н. Чебоксаровой]. – Санкт-Петербург : Лики России : Сатисъ, 2000. – 509, [2] c., [32] л. цв. ил.


Книга впервые была опубликована в 1980 г. в Соединенных Штатах Америки. Потребовалось двадцать лет, чтобы она вышла в свет в стране, которой принадлежит. Предлагаемое издание — не стандартный учебник и не научный трактат по истории России или ее культуры. Сюзанна Масси размышляет об исторических событиях, повлиявших на формирование национального характера и народных традиций, о людях, созидавших красоту или поддерживавших в других искру созидания, о народе и его правителях — обо всём, что ей самой кажется интересным и заслуживающим внимания. Всё повествование, выросшее, как рассказывает автор, из цикла лекций, посвящённых ярким периодам в истории культуры России, и потому состоящее как бы из разрозненных частей-глав, создаёт удивительно цельное впечатление. В этом рассказе, динамичном, образном, эмоциональном, поражает обилие фактов, свидетельств очевидцев, ассоциативность авторского мышления. Издание богато иллюстрировано, текст дополнен справочным аппаратом, в котором читатель найдёт обширный список использованной литературы, именной указатель с краткими характеристиками более 500 персонажей.


 Доўнар, Л. І. Кніжная справа ў Мінску (канец XVIII – пачатак XX стагоддзя) / Ларыса Доўнар ; Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск : БДУКМ, 2015. – 695 с.


Манаграфія прафесара кафедры тэорыі і гісторыі інфармацыйна-дакументальных камунікацый БДУКМ Ларысы ДОЎНАР прысвечана разгляду важнейшых галін кніжнай справы — кнігавыданню, кнігадрукаванню, кніжнаму гандлю, бібліятэчным кнігазборам, якія асвятляюцца як у рэгіянальным, лакальным кантэксце, так і ва ўзаемадзеянні Мінска з іншымі гістарычнымі для Беларусі цэнтрамі. Праца складаецца з дзвюх частак. Першая частка ўключае раздзелы «Кнігавыдавецкая дзейнасць», «Кніжны рэпертуар», «Кніжныя сувязі», другая — каталог «Мінскія выданні 1622–1917», які налічвае 3133 бібліяграфічныя запісы, у т. л. больш за 600 не ўлічаных беларускімі бібліёграфамі. Горький, М. Избранные сочинения. / сост. М. Юнович, О. Румянцева. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1947. – 664 с., 3 л. портр.

Форзац книги содержит дарственную надпись: «Редактору общетехникумовской газеты “В бой за технику” Брестского техникума ж. д. транспорта Баранову Константину / В день большевистской печати отмечаем Вашу хорошую работу / Председатель жюри, Секретарь парторганизации [подписи] / 5 мая 1949 г., Брест».

Константин Павлович Баранов пережил ленинградскую блокаду. Работал в Брестском обкоме комсомола. С 1965 по 1972 год возглавлял Ивацевичский райисполком. Впоследствии, работая на Брестском электро-механическом заводе, являлся заместителем директора по кадрам. Книга хранилась в личной библиотеке семьи Константина Павловича Баранова и Нины Ивановны Гичан.

В книгу М. Горького «Избранные сочинения» вошли рассказы и очерки «Макар Чудра», «Челкаш», «Старуха Изергиль», «Коновалов», «9-е января», «Рождение человека», «Сказки об Италии», «Страсти-мордасти», поэмы в прозе «Двадцать шесть и одна», «Песня о Буревестнике», «Песня о Соколе», сказка «Девушка и Смерть», повести «Детство», «В людях», «Мои университеты», романы «Мать», «Дело Артамоновых». Составители книги – М. Юнович и О. Румянцева. Текст печатался по прижизненному изданию:

Горький, М. Собрание сочинений / редакция И. А. Груздева. – Изд. 2-е, доп. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство художественной литературы, 1933–1934.

Обложка книги украшена барельефом автора. На трёх вкладных листах можно увидеть портретные фотографии М. Горького 1895 г., 1902–1903 гг., 1928 г., предоставленные Музеем А. М. Горького. На фронтисписе помещён графический портрет писателя. Внимание читателей привлекут «Примечания», где указаны сведения о первых публикациях произведений, вошедших в книгу.

Познакомиться с изданием М. Горький «Избранные сочинения» можно в секторе редкой книги Брестской областной библиотеки им. М. Горького.


Тарас Шевченко (1814 - 1861) / Р.Л. Журавлина, О.Ф. Фрунзе, А.М. Ярлыкова; ред. Л.И. Дерунова. – Ленинград, 1939. – 8 с.

Издание, подготовленное  Ленинградским коллектором детских и юношеских библиотек, представляет собой список литературы к празднованию 125-летия со дня рождения Т.Г.Шевченко. При его  составлении использованы, главным образом, материалы, опубликованные в печати в 1938 году и в начале 1939 года (по 12.11.1939) и рассчитанные на школьную и студенческую аудиторию. Материалы сгруппированы по четырем разделам: «К биографии  Т.Г.Шевченко» (22 источника); «Произведения Т.Г.Шевченко» (18 источников); «К изучению творчества Т.Г.Шевченко» (10 источников); «Страна Советов – Тарасу Шевченко» (3 источника). Список издан небольшим тиражом – 1000 экз.
Интересно, что в СССР 125-летний юбилей Т.Г.Шевченко впервые отмечался очень широко. В Москве и Ленинграде прошли выставки и литературные вечера. Киевскому университету присвоено имя Т.Г.Шевченко. В Казахстане, где он отбывал ссылку, его именем назвали город, район, сельсовет, 3 школы, улицу, рыбхоз. В Тбилиси впервые издали «Кобзарь» на грузинском языке. Поэты Каракалпакии перевели стихи и отрывки из поэм. Журнал Союза Писателей Крыма свой мартовский номер полностью посвящает 125-летию писателя и публикует его произведения на татарском языке. Портреты Т. Шевченко помещены на марках и монетах.

 

Л.Н.Толстой (1828 - 1910) : в помощь библиотекарю и читателю / отв. ред. К. Московская. – Сталинград : Сталинградский ОблОНО и областная библиотека им. М. Горького, 1940. – 38 с.
Издание приурочено к 30-летию со дня смерти Л.Н.Толстого. Представляет собой методическое пособие для городских и детских библиотек, содержит рекомендации по проведению массовых мероприятий, посвящённых писателю. Здесь содержится подробный план книжной выставки: тематика разделов, списки литературы по каждому разделу, краткая биография Л.Н.Толстого, высказывания о писателе М.Горького, А.Чехова, Н.Чернышевского, А.Франса, Р.Ролана. Пособие может быть интересно тем, кто изучает историю библиотечного дела.


Возврат к списку