Свеціць камень.Свеціць дух сасновы.
                                                                                                                  Свеціць даўні след.
                                                                                                                  Свецяць летуценні. Свецяць словы, 
                                                                                                                  Што імкнуцца ў свет.

                                                                                                                                                                          Аляксей Пысін

СВЯТЛО САКАВІЦКАГА СЛОВА

МІКОЛА АЛЯХНОВІЧ. НАКАНАВАНАСЦЬ РОДУ

НАКАНАВАНАСЦЬ РОДУ

Ёсць нешта магічнае, няўлоўна-прыцягальнае ў спеўным гучанні слова —
СА-КА-ВІК… Адкрытае, але з прыхаваным, прыцішаным спадзяваннем на працяг гэтай адкрытасці і чысціні гучанне, якое на ўздыме коратка і канчаткова абрываецца.
     
Ад чаго і адкуль такое жаданне душы і сэрца людскога на сустрэчу з ім, такім няпэўным і непастаянным, непрадказальным і свавольным, але заўсёды жаданым, поўным светлага суму і яшчэ больш светлай надзеі? Магчыма, гэта кліча-заве нас спадчыннае старажытнае славянскае наканаванне пачатку — першым сакавіцкім днём пачыналі славяне новы год, а значыць, пачыналі новы адлік у новым жыццёвым крузе.
      
“Нібы старонкі добрай кнігі, гартаю дні сакавіка…” — пачаў я некалі адзін са сваіх вершаў. “Сакавік як ніколі рана (не бывала такога даўно) з-за хмурынак, нібы з-за фіранак, сыпануў дажджом на акно. Б’юць настойліва, б’юць зацята, барабаняць дажджынкі ў шкло. Кроплі буйныя, як зярняты, веснавое сеюць цяпло”, — леглі на паперу і гэтыя радкі. 
     
Магчыма, у той дзень таксама ішоў па нашай зямлі дождж, сеючы ў кроплях сваіх на нясмелыя праталіны свежую цеплыню і лагоду сакавіцкага сонца, мацуючы веру і спадзеў на дабро і дабрыню. Паварот на вясну і лета — сакавік; спадзяванне на сонца, на свежы вецер нараджэння і адраджэння — сакавік. І гэта невыпадкова, гэта заканамерна, так наканавана было вялікім Родам, што ў самы светлы сугрэўны сакавіцкі час, за нейкі тыдзень да дня прыроднага раўнадзенства ўбачыла сваё першае сонца, удыхнула вясновы вецер жыцця, прагу да светлага, новага, непазнанага Галіна Мікалаеўна Малажай. 
       
Сам зімовы, студзеньскі, заўсёды па-добраму зайздросціў нараджэнцам-веснавікам. Здавалася, іх душа і сэрца — ад сонца, ад бяздоннага неба — блакітнага і нейкага безабароннага, але адкрытага і шчырага; верылася, што іх пачатак парасткуе пад вясновым сонцам веру ў светлы працяг. Чамусьці ў Галіне Мікалаеўне бачыў заўсёды гэтую сцішаную (ад ранняй вясны?) прагу да жыцця і працы, што з часам акрэпла, акрэслілася ў сталае разуменне і бачанне сябе сярод іншых і з іншымі — раднёй, паплечнікамі, вучнямі, паслядоўнікамі. І колькі ж сонца за свой жыццёвы круг, колькі шчырай веры і спадзявання запаліла, перадала яна ў душы і сэрцы тысячаў сваіх вучняў-настаўнікаў, колькі людзей у нашай Айчыне ажылі і жывуць верай у свой Сакавік, у наш Сакавік! 
      
Мы неяк звыкліся, што жыццё з кожным кругам сваім дадае чалавеку няпростага адчування новых дарог, з кожным разам аддаляючы нас ад таго парога, які быў пачаткам. І вельмі часта не хапае часу, каб аглянуцца на гэты парог, выверыць абраны шлях, ацаніць яго, сябе, іншых на гэтым шляху. І як добра, спакойна і ўпэўнена пачуваемся мы, калі маем на гэтай жыццёвай дарозе верныя арыенціры. Для мяне гэта Галіна Мікалаеўна Малажай — самаадданы і самаахвярны ў справе слугавання роднай мове і культуры чалавек, непаўторная і абаяльная жанчына. 
      
Шмат кругоў у адвечным руху зрабіла Сонца, памяняліся стагоддзі і тысячагоддзі, але ў сваю Вясну — жавараначкай сакавіцкага неба — да нас прыйшла ЯНА і вярнулася ў сваю Вясну — травеньскую. 

                                                              Так няпроста, нялёгка наўпрост ісці, 
                                                              Свой цярэбячы шлях і след. 
 ​                                                             Аглядаюся — мудрыя постаці. 
                                                              Углядаюся — запавет.     

                                                                                                                               Веснік Брэсцкага ўніверсітэта.                                                                                                     Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. –                                                                                                                                                         2013. – № 1. – С. 192.

СВЯТЛАНА ВАРОНІК. «ТАК МІЛАЖАЛЬНА ЦВІТУЦЬ ВЕРШЫ...»

«ТАК МІЛАЖАЛЬНА ЦВІТУЦЬ ВЕРШЫ...»:  У ВЯНОК НАСТАЎНІКУ

На філалагічным факультэце традыцыйнымі сталі сустрэчы з творчымі людзьмі Беларусі, краю, замежжа. Сярод такіх сустрэч асабліва запамінальныя сустрэчы выпускнікоў. Запомнілася сустрэча былых аднакурснікаў, што сабраліся разам праз сорак гадоў пасля заканчэння педагагічнага інстытута. Плакалі, смяяліся, пазнавалі-не пазнавалі адзін аднаго... Запрасілі сваіх куратараў, некаторым з іх — за восемдзесят... Успаміналі сваіх выкладчыкаў, сваіх Настаўнікаў. Часта гучала імя Галіны Мікалаеўны Малажай, якая пакінула светлы след у душы кожнага са сваіх студэнтаў. Успаміналіся розныя жыццёвыя сітуацыі, звязаныя з студэнцкім жыццём, жыццём грамадскім. Яны вельмі дакладна характарызавалі Галіну Мікалаеўну як Настаўніка, педагога, лінгвіста, чалавека, улюбёнага ў сваю справу, у Слова, у слова роднае. Калі расказваеш пра Настаўніка, значыць — гаворыш душой. А на шчырае адгукаецца душа...
     
Мудра і разважліва ішла Г. М. Малажай па жыцці, далікатна несучы святло людскасці, ахвярнасці, вернасці абранай прафесіі. Шчыра, спеўна і натуральна лілося беларускае слова з яе вуснаў, напаўняючы студэнцкія душы спрадвечным хараством гукаў матчынай мовы. Недарэмна рупілася, клапацілася пра выхад кніг, падручнікаў, дапаможнікаў для студэнтаў, школьнікаў, настаўнікаў...
     
У адным са сваіх артыкулаў, а менавіта — “Тварэнне легенды родным словам” — аналізуючы сэнсавую ёмістасць загалоўкаў кніг У. А. Калесніка, Г. М. Малажай зазначыла, што “большасць манаграфій Калесніка называецца так, што адразу робіцца заяўка не на строгае акадэмічнае даследаванне, а на паэзію, якой заўсёды павінна поўніцца творчая праца”. А якім незвычайным паэтычным святлом падсвечвалася-высвечвалася і асвячалася праца Галіны Мікалаеўны з родным словам, жывым словам. Яна вучыла адчуваць і бачыць, як творыцца моўны цуд, і далучала да яго іншых: і ў маёй душы да гэтага часу жыве захапленне Яе Вялікасцю Перыфразай. Як зазначыла загадчык кафедры беларускага мовазнаўства М. І. Новік, “постаць Г. М. Малажай гарманічна ўключаецца ў кола тых жанчынаў-асветніц, што, пачынаючы ад Ефрасінні Полацкай, нясуць Святло жыватворнага Слова, святло чалавечнасці і дабрыні”.

                                                                           *       *        *
 ​                                                             Так мілажальна цвітуць вершы...
 ​                                                             Ты не апошні, бо ты — першы...
 ​                                                             Мелодыяй душа гучыць...
 ​                                                             Спяваць не можна...
 ​                                                             Можна — жыць...

 ​                                                                          *        *        *
                                                             Па вясне — засмучонасць ад страты...
 ​                                                             Белы цвет — у пялёсткаву даль...
 ​                                                             Хочаш — лісце маё аддай
 ​                                                             перамерзламу дрэву...       

                                                                            *        *        *  
 ​                                                             Сагрэй душу сваю вачыма
 ​                                                             бацькоўскай хаты...
 ​                                                             Невінаваты  дым
 ​                                                             плыве над комінам...
 ​                                                             Сінонімам... душы... 


                                                                    Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі :                                                                                матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі,                                                                                                                          Брэст, 20–21 сакавіка 2008 года :                                                             да 70-годдзя з дня нараджэння Галіны Мікалаеўны Малажай.–                                                                                                                                                           Брэст, 2008. – С. 3.

МАРЫЯ НОВІК. ВЕРНАСЦЬ СЛОВУ І СПРАВЕ

ВЕРНАСЦЬ СЛОВУ І СПРАВЕ  

Ёсць неразгаданая, таямнічая сувязь у тых шляхах-дарогах, што вядуць чалавека па свеце, па жыцці. Шчаслівы той чалавек, які сустрэне на парозе свайго сталення, духоўнага росту, Настаўніка, і той непасрэдна будзе развіваць і падтрымліваць пакліканне маладое душы. Для многіх пакаленняў студэнтаў, а пасля і для настаўнікаў-філолагаў такой знакавай асобай была Галіна Мікалаеўна Малажай. Дасведчаная, прыгожая, руплівая Настаўніца вяла-выводзіла сваіх вучняў на дарогу творчай працы, на шлях спазнання роднага слова, духоўнасці. Была ўдзячная свайму Настаўніку — Фёдару Міхайлавічу Янкоўскаму. 

Любоў да роднага слова, Беларусі-Бацькаўшчыны вызначыла жыццёвы і творчы лёс Ф. Янкоўскага. Беларуская філалогія стала лёсам Галіны Мікалаеўны, яе радасцю і болем, духоўным хлебам яе жыцця. Хлеб духоўны ўзрастаў у яе адоранай ад Бога шчырай душы, што ўвабрала і бацькаў настаўніцкі клопат, і абаяльнасць матчынай душы, і Настаўнікава полымя-агонь служэння роднаму слову.
 
Творчым пошукам, спалучаным з патрабавальнасцю да сябе, да сваёй выкладчыцкай працы, былі пазначаны не толькі першыя гады станаўлення і самасцвярджэння
Г. М. Малажай як выкладчыка, навукоўцы. З аўтабіяграфіі Галіны Мікалаеўны, з яе асабістых успамінаў паўстаюць неспакойныя, клопатныя гады, калі распачынаўся шлях у навуковую дзейнасць, шлях, на якім яна спазнае не толькі прызнанне, але боль і роспач, аднак знойдзе сілу, моц духу пасля двухгадовай працы над дысертацыйным даследаваннем “Параўнальныя канструкцыі ў беларускай літаратурнай мове” распачаць усё з чыстага ліста. Менавіта ў гэты складаны перыяд свайго творчага шляху сустрэне Ф. М. Янкоўскага. “Гэтая сустрэча і вызначыла мой творчы лёс”, — прызнаецца Галіна Мікалаеўна ў аўтабіяграфіі. Адсюль пачынаецца хоць і дужа няпросты, аднак шчаслівы шлях далучэння да навуковай школы
Ф. М. Янкоўскага, школы вялікага вучонага і чалавека. Менавіта пад знакам
Ф. М. Янкоўскага будзе ісці далейшая праца, служэнне на ніве роднай філалогіі. Адсюль і шанаванне Настаўніка, і ўдзячнасць яму, “настаўнікавым рукам”, што “паднялі”, дазволілі раскрыцца навуковаму патэнцыялу. Упершыню ў беларускай філалогіі Г. М. Малажай была падрыхтавана праца “Перыфразы ў   сучаснай беларускай мове (структурна-семантычная і стылістычная характарыстыка)”. З лёгкай рукі Фёдара Міхайлавіча, па яго “настаўнікавай парадзе” ўпершыню ў славістыцы быў выдадзены “Слоўнік перыфраз”, падрыхтаваны Г. М. Малажай, а пасля — манаграфія пра перыфразу. Настаўнік даў адчуць ёй уласныя крылы, упэўненасць у правільнасці абранага шляху. Працавітасць, дасведчанасць, імкненне да мэты давала плён. Г. М. Малажай становіцца членам аўтарскіх калектываў, у склад якіх уваходзяць навукоўцы з Мінска, Гародні і якімі кіруе Ф. М. Янкоўскі. Так з’яўляюцца дапаможнікі для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў. На вокладках гэтых кніг — і прозвішча Галіны Мікалаеўны. Было ў яе не толькі адчуванне, разуменне патрэбаў вышэйшых навучальных установаў у добрай кнізе для студэнтаў-філолагаў, але і здольнасць аператыўна і творча рэалізаваць задуму, практычна вырашаць актуальныя праблемы выкладання лінгвістычных дысцыплінаў у ВНУ.
 
У асобе Г. М. Малажай удала спалучыліся творчая інтуіцыя навукоўцы-тэарэтыка і дакладнасць, яснасць практыка. Ва ўсіх яе даследаваннях выяўляецца здольнасць апярэджваць час. Менавіта адчувальнасць да зменаў у грамадска-культурным жыцці, у сістэме адукацыі, як у сярэдняй, так і вышэйшай школе, абумовілі яе актыўную і неацэнную працу ў перыяд рэфармавання нацыянальнае школы. Менавіта ў такой няпростай, складанай сітуацыі, якая склалася на пачатку 90-х гадоў ХХ стагоддзя, калі “Канцэпцыя моўнай адукацыі ў школах Беларусі” акрэсліла новыя падыходы да выкладання роднай мовы, Г. М. Малажай уключылася ў абмеркаванне канцэптуальна важных праблемаў, асабліва для настаўнікаў-філолагаў. Як вынікае з выступлення
Г. М. Малажай на Рэспубліканскай навукова-метадычнай канферэнцыі “Праблемы нацыянальнай філалагічнай адукацыі ў ВНУ Беларусі” (1992 г., Мінск), Г. М. Малажай вылучае найбольш важную праблему — праблему навукова-метадычнага забеспячэння беларускай мовы ў сістэме адукацыі. “Навукова-метадычнае забеспячэнне навучальнага працэсу па роднай мове ў школе, — як зазначыла Галіна Мікалаеўна, — не адпавядае мэтам моўнай адукацыі”. У сувязі з гэтым яна падымае праблему стварэння новых падручнікаў, якія былі б арыентаваны на развіццё маўленчай дзейнасці вучняў, а таксама актуалізуе праблему стварэння новых дыдактычных матэрыялаў, зборнікаў ды слоўнікаў для школы, якія б уключалі менавіта адметную, спецыфічна беларускую лексіку, фразеалогію. На прадстаўнічым узроўні мудра і нешматслоўна выяўляла прагрэсіўны погляд, прынцыповую пазіцыю па праблемах выкладання беларускай мовы ў ВНУ і сярэдніх школах Беларусі. Лагічна звязвала Галіна Мікалаеўна канцэптуальна новыя падыходы ў выкладанні роднай мовы ў школе з падрыхтоўкай новых настаўніцкіх кадраў, што рыхтуюць педінстытуты і ўніверсітэты. Заклапочана гаварыла пра стварэнне неабходных дапаможнікаў, падручнікаў. Невыпадкова менавіта Г. М. Малажай атрымала ад Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь заказ на стварэнне (спачатку эксперыментальных) праграмаў і падручнікаў па беларускай мове для школ з рускай мовай навучання. Гэтая праца захапіла яе, аднак і ўключыла ў дужа напружаны рытм працы. Працы, вынікам якой быў ганаровы плён — праграмы, падручнікі і навукова-метадычныя дапаможнікі для агульнаадукацыйных школ з рускай мовай навучання. Ды напачатку было самае складанае і важнае — распрацоўка з улікам “Канцэпцыі моўнай адукацыі” новых падыходаў у выкладанні роднай мовы ды растлумачэнне настаўнікам зменаў, якія ўносяцца ў праграмы, вызначэнне прыярытэтных накірункаў працы, абумоўленых антрапацэнтрычнай канцэпцыяй, што была пакладзена ў аснову выкладання курса беларускай мовы. Аўтарытэтнае слова
Г. М. Малажай дазволіла настаўнікам, асабліва на першапачатковым этапе рэалізацыі ў школе новых падыходаў, псіхалагічна пераадолець бар’ер ва ўспрыманні новых ідэяў і ўключыцца (найперш выбраным школам) у няпростую эксперыментальную працу. Распрацаваная на аснове праграмы канцэпцыя падручнікаў рэалізавалася творчымі калектывамі аўтараў, якімі кіравала Г. М. Малажай. Яны складаліся з выкладчыкаў кафедры беларускага мовазнаўства Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Так паступова школы рэспублікі атрымалі падручнікі па беларускай мове для 5-8 класаў школ з рускай мовай навучання з 11-гадовым і 12-гадовым тэрмінамі навучання. 
      
У Тлумачальнай запісцы да Праграмы па беларускай мове былі акрэслены прыярытэтныя накірункі ў навучанні роднай мове і выхаванні творчай, нацыянальна свядомай моўнай асобы праз развіццё маўленчай дзейнасці. Адметнасць новых падручнікаў была не толькі ў тым, што аўтары зрабілі акцэнт на камунікацыйных і маўленчых уменнях і навыках школьнікаў, узяўшы за аснову працу з тэкстамі ў іх кампазіцыйна-жанравай разнастайнасці ды стварэнне самастойных творчых працаў розных жанраў і стыляў. У падручніках, створаных пад кіраўніцтвам і агульнай рэдакцыяй Г. М. Малажай, актыўна прапануецца такі від творчай працы, як пераклад, — адзін з эфектыўных спосабаў засваення нормаў блізкароднасных моў ва ўмовах білінгвізму, адзін з прыярытэтных шляхоў развіцця вуснага і пісьмовага маўлення і засваення самабытных рысаў роднай мовы. 
      
Шлях да падручнікаў, зацверджаных Міністэрствам асветы ў якасці адзіных для агульнаадукацыйных школ з 12-гадовым тэрмінам навучання, ляжаў праз напружаны, часам вельмі няпросты, аднак канструктыўны дыялог з настаўнікамі, экспертамі, што ўдзельнічалі ў апрабацыі новых праграмаў і падручнікаў. Дапрацоўка, звязаная з удакладненнямі і зменамі, а таксама і адстойваннем сваіх прынцыпаў і падыходаў, вымагала шмат духоўнай і фізічнай сілы. Сабранасць, вытрыманасць Галіны Мікалаеўны, поўная адданасць абранай справе ды абавязковасць арганізоўвалі і ўвесь творчы калектыў. Гэта было гарантам таго, што чарговы падручнік ці дапаможнік будзе падрыхтаваны ў вызначаны тэрмін. Высокі прафесійны, навуковы ўзровень Г. М. Малажай, яе працавітасць, творчы погляд на прывычныя рэчы, уменне сцісла і ясна выкладаць думку абумовілі і новыя заказы ўжо ў сувязі з іншымі падыходамі да кантролю ведаў вучняў за курс базавай сярэдняй школы. З 2004 года па 2005 год з’явіліся падрыхтаваныя Г. М. Малажай матэрыялы для правядзення цэнтралізаванага тэсціравання. У кантэксце іншых аналагічных матэрыялаў варта адзначыць клопат Галіны Мікалаеўны і пра вучня, і пра настаўніка, пра шляхі арганізацыі дапамогі ў самастойнай працы вучняў, яе імкненне даць канкрэтныя і неабходныя парады настаўнікам. Думаецца, менавіта такія дапаможнікі знялі і пэўную напружанасць сярод настаўнікаў і вучняў, асабліва на першых этапах рэалізацыі тэставага кантролю. Невыпадкова гэтыя выданні і сёння карыстаюцца заслужанай папулярнасцю сярод настаўнікаў і вучняў. І ў такім падыходзе да вырашэння праблемы бачыцца пазіцыя Галіны Мікалаеўны — важна навучыць працаваць, навучыць вучыцца, дапамагчы вучыць і вучыцца. Гэта яна цвердзіла сваім уласным прыкладам, гэта рэалізоўвала ў сваіх кнігах, паказваючы шляхі і спосабы дасягнення выніку.
      
Навуковыя і навукова-метадычныя выданні, створаныя Г. М. Малажай, звязваюць у лагічна-абумоўленае кола ўзаемазвязаныя звёны моўнай адукацыі — сярэднюю школу, даўніверсітэцкі курс падрыхтоўкі, універсітэцкі і пасляўніверсітэцкі. Так, праца, звязаная з пасляўніверсітэцкай падрыхтоўкай, разгарнулася ў розных накірунках. Гэта і выкладчыцкая праца з аспірантамі, і стварэнне праграмы да кандыдацкага экзамену па беларускай мове, і праца ў складзе экзаменацыйнай камісіі на экзамене па спецыяльнасці ды, пэўна ж, найбольш складаная, адказная праца — кіраўніцтва дысертацыйнымі даследаваннямі аспірантаў. Гэтая праца спалучалася з адказнай і напружанай працай па выкананні дзяржбюджэтных тэмаў, з частымі паездкамі ў Мінск, з выкладчыцкай і навуковай дзейнасцю — удзелам у рэгіянальных, рэспубліканскіх і міжнародных канферэнцыях і форумах. Галіна Мікалаеўна Малажай была годным прадстаўніком ад навуковай інтэлігенцыі Беларусі ў складзе дэлегацыі на ІХ з’ездзе Славістаў. Ды ўсё ж клопат пра навуковы рост кафедры стаў вызначальным у яе творчай дзейнасці. Галіне Мікалаеўне была ўласцівая здольнасць не толькі бачыць нераспрацаваныя дзялянкі ў галіне беларускага мовазнаўства, але і брацца за іх распрацоўку. Даўняя цікавасць да мовы Берасцейска-Пінскага Палесся выявілася не толькі ў яе асабістых навуковых даследаваннях, але і атрымала годны працяг у працы дысертанткі. Пад кіраўніцтвам прафесара Г. М. Малажай Касцючык Валянцінай Міхайлаўнай была прадрыхтавана і паспяхова абаронена дысертацыя “Сінанімія і варыянтнасць у дыялектнай фразеалогіі (на аснове гаворак Брэстчыны)” і такім чынам у навуковы ўжытак быў уведзены багаты і адметны фразеалагічны матэрыял з гаворак Берасцейшчыны. Як падзяка Настаўніку Ф. М. Янкоўскаму ўспрымаецца абарона кандыдацкай дысертацыі Л. І. Арочка (Яўдошынай) “Лексіка-фразеалагічная і сінтаксічная адметнасць мовы мастацкіх твораў Фёдара Янкоўскага”.    
      
Праца Г. М. Малажай як навуковага кіраўніка, як загадчыка кафедры — прыклад творчага і дзейснага стаўлення да актуальных праблемаў беларусістыкі, прыклад выніковага, плённага шчыравання на ніве асветы і асветніцтва. Г. М. Малажай стала настаўнікам не для аднаго пакалення настаўнікаў. Шматгадовая праца са студэнтамі заўсёды спалучалася з чытаннем лекцыяў у Інстытуце ўдасканалення настаўнікаў. Гэтае супрацоўніцтва было абумоўлена тым, што ў асобе Галіны Мікалаеўны спалучаліся дасведчанасць навукоўцы-тэарэтыка і выкладчыка-практыка. Выкладанне лінгвістычных дысцыплінаў для студэнтаў было спраектавана на школу. І Галіна Мікалаеўна заўсёды магла даць адказы настаўнікам — грунтоўныя і пераканальныя — па дыскусійных, складаных праблемах беларускага мовазнаўства, па шматлікіх пытаннях выкладання роднай мовы ў школе. Гэта было слова Настаўніка да настаўніка. Яно дапамагала, яно падтрымлівала і заахвочвала да працы.
      
Творчы пошук і творчая рэалізацыя задумаў — вызначальныя ў працы Г. М. Малажай. Новыя ідэі любіла ўвасабляць, і увасабляць хутка. Рух наперад, клопат ратавалі яе. Незагойнаю ранаю была страта (1994 г.) сына. Воля і мужнасць, сіла духу трымалі яе ў час сумоты і самоты. Было і засталося пакліканне да творчай працы, працы духу. Аўтарытэтны прафесар з Берасця, сумленны, годны чалавек Г. М. Малажай была звязана з творчай элітаю іншых куткоў Беларусі, найперш з навукоўцамі, выкладчыкамі вышэйшых навучальных устаноў. Ёй дасылаліся рукапісы дысертацыйных даследаванняў з просьбаю быць афіцыйным апанентам. На кафедру і дахаты ішлі аўтарэфераты і рукапісы кніг калег-навукоўцаў з Мінска, Гародні, Віцебска, Магілёва, Гомеля... Адгукалася шчыра і своечасова, і аўтары былі ўдзячныя за сур’ёзнае, уважлівае прачытанне дасведчанага рэцэнзента, за слушныя парады і падказкі. Пэўна, найперш гатовая была дапамагчы сваім калегам па кафедры. Хваляваў навуковы рост маладых выкладчыкаў, што пачыналі працаваць над дысертацыйнымі даследаваннямі, а таксама і лёс выкладчыкаў больш вопытных і сталых. Падказвала ідэі для творчага ўвасаблення ды падключала да калектыўных праектаў. Сама была заўсёды ў руху і надавала рухавасці кафедры, якую ўзначальвала 26 гадоў, дасягнула высокага выніку ў розных накірунках навуковай дзейнасці і гэтых пазіцыяў трымалася і сваім прыкладам актывізавала ўсіх, хоць у апошнія гады мела не толькі радасць ад уласных творчых поспехаў і здабыткаў калег, але і мужна трывала і боль, і расчараванне. Ды ўсё ж пасля дужа патрабавальных падрахункаў працы падчас свайго 60-годдзя, калі прыпынілася, каб азірнуцца на сваё папярэдняе жыццё, рухалася далей, змагалася са змрочным і несла мужна, самаахвярна Святло. Святло творчага шчыравання, асветы. Святло кнігі. Святло роднага слова. 
       
Г. М. Малажай — прафесар, член-карэспандэнт Беларускай акадэміі адукацыі — знакавая постаць Беларусі. Гэта знак творчай улюбёнасці ў справу, у роднае слова, знак вернасці Настаўніку і вечным ідэалам, скарбам душы — гонару і годнасці, волі і мужнасці, моцы духу. Постаць Г. М. Малажай гарманічна ўключаецца ў кола тых жанчынаў-асветніц, што, пачынаючы ад Ефрасінні Полацкай, нясуць Святло жыватворнага Слова, святло чалавечнасці і дабрыні.   


                                                                    Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі :                                                                                матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі,                                                                                                                          Брэст, 20–21 сакавіка 2008 года :                                                             да 70-годдзя з дня нараджэння Галіны Мікалаеўны Малажай.–                                                                                                                                                 Брэст, 2008. – С. 14–17.

СТАНІСЛАЎ РАЧЭЎСКІ. НА ВЯРШЫНЯХ ПРАФЕСІЯНАЛІЗМУ

НА ВЯРШЫНЯХ ПРАФЕСІЯНАЛІЗМУ: ГАЛІНА МІКАЛАЕЎНА МАЛАЖАЙ

Перад адным са сваіх юбілеяў Галіна Мікалаеўна Малажай, калі рыхтавалася прысвечанае ёй выданне “Святло сакавіцкага слова”, прызналася: “Самыя змрочныя дні, калі не працуецца за сталом, у аўдыторыі...” [1] Менавіта гэтыя словы яна пакінула аўтографам пад сваім фотаздымкам у кнізе, выдадзенай вучнямі, паплечнікамі, аднадумцамі. Шчырыя і простыя, яны праз дзясятак гадоў набылі асаблівы сэнс: як словы, што ўвабралі ў сябе галоўнае, дзеля чаго жыла і чым апекавалася Галіна Мікалаеўна, як напамін, чым быў для яе штодзённы прафесійны занятак. Згаданая думка пра цягу да працы, пра наталенне прагі да яе пабуджае асэнсаваць, што ёсць прафесіяналізм аднаго з першых прафесараў універсітэта ў Брэсце Галіны Мікалаеўны Малажай —  жанчыны, рэдкай у адносінах да беларускай мовы і даравітай у сваім слове пра родную мову. Гэтае асэнсаванне бачыцца дарэчным: апошнім дзесяцігоддзем, калі так павысіўся “градус” патрабаванняў да якасці ўсяго зробленага, дасягнутага  (у тым ліку і ў адукацыі), пра кампетэнтнасць і прафесіяналізм шмат пішуць, спрачаюцца.
      
Глыбіня, трываласць агульнагуманітарных, псіхолага-педагагічных і спецыяльных ведаў; уменне хутка адбіраць такія веды для вырашэння адукацыйных праблем; выразная патрэба ў педагагічнай дзейнасці, эмацыянальна-каштоўнасныя адносіны да прафесіі і спецыяльнасці (з самааналізам, самавызначэннем і самаўдасканаленнем); здольнасць назіраць за з’явамі грамадскага жыцця і мадэляваць, прагназаваць асобныя з іх; валоданне педагагічнай тэхнікай і глыбокае пранікненне ў сутнасць, своеасаблівасць асобы кожнага навучэнца; вопыт бесперапыннага самавыхавання і самаадукацыі, абумоўлены “педагагічнай пазіцыяй
у адносінах да сябе” (К. Казімірская), — усё гэта з тэорыі прафесіяналізму  і прафесійнай кампетэнтнасці, якую ў артыкулах і манаграфіях спрабуюць дапоўніць, узбагаціць педагогі, псіхолагі, спецыялісты ў галіне кіравання адукацыяй, і ў ім, дарэчы, многае стасуецца, супадае з тым, што адчувалася, заўважалася ў Галіне Мікалаеўне Малажай як у даследчыку мовы, кіраўніку кафедры беларускага мовазнаўства, прафесары.
      
Яркае быццё-гарэнне Галіны Мікалаеўны ў беларускім мовазнаўстве
і ў беларускай вышэйшай школе вымушае адысці ад гэтай сухой тэорыі і змяніць манеру выкладу думак, каб іначай сказаць пра тое, чаго не ўвабрала  ў сябе ніводнае з дакладных азначэнняў прафесіяналізму. 
       
1.  Мала хто з моваведаў, што паяднаны лёсам з вышэйшай школай, мае настолькі шырокі, як у Галіны Мікалаеўны Малажай, — сапраўды прафесарскі —дыяпазон навуковых і вучэбна-метадычных інтарэсаў: сучасная беларуская мова, яе лексікалогія, лексікаграфія, фразеалогія, дыялекталогія, фанетыка і фаналогія, арфаграфія, марфалогія, стылістыка — мова мастацкіх твораў (Максіма Багдановіча, Янкі Купалы, Міхася Гарэцкага, Кандрата Крапівы, Івана Мележа, Янкі Брыля, Фёдара Янкоўскага, Георгія Марчука і многіх іншых) — выкладанне беларускай мовы ў вышэйшых навучальных установах (на падрыхтоўчым аддзяленні, на неспецыяльных факультэтах, практыкум па беларускай мове, практычныя заняткі па сучаснай беларускай мове, лабараторныя працы, лінгвістычны аналіз тэксту, стылістыка беларускай мовы) — беларуская мова ў сярэдняй школе (праграмнае забеспячэнне, прыкладнае планаванне ўрокаў, вучэбныя кнігі для школьнікаў і настаўнікаў, пазакласная праца, міжпрадметныя сувязі з беларускай літаратурай, творчыя працы,  экзамены) — тэсціраванне абітурыентаў па беларускай мове. З гэтых інтарэсаў выспявалі спачатку выступленні на канферэнцыях, семінарах, нарадах і публікацыі, а далей — новыя задумы, што ўвасобіліся спачатку ў слоўніку “Беларуская перыфраза” і “Сучасная беларуская мова. Перыфраза”, затым — у выдадзеных аднаасобна і ў суаўтарстве дапаможніках па сучаснай беларускай мове, лінгвістычным аналізе тэксту, пазакласнай працы па беларускай мове, працы з тэкстам на ўроках беларускай мовы, у падручніках і дапаможніках для вучняў і настаўнікаў па беларускай мове для 5, 6, 7, 8 класаў, “Дыялектным слоўніку Брэстчыны”, зборніках тэкстаў для школьных дыктантаў і пераказаў, экзаменацыйных матэрыялах па мове для сярэдняй школы і ў дапаможніках для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання (усяго —  звыш 70 кніг). 
      
2. Прафесарскі абсяг інтарэсаў і здзейсненых адукацыйных задум у сваю чаргу паўплываў на ўтварэнне шырокага кола карыстальнікаў зробленага Галінай Мікалаеўнай Малажай для беларускамоўнай адукацыі некалькіх пакаленняў: тысяч вучняў, абітурыентаў, студэнтаў, многіх соцень настаўнікаў, вялікай колькасці выкладчыкаў ВНУ і супрацоўнікаў навукова-даследчых і навукова-метадычных устаноў краіны. Менавіта зробленае на ніве роднай мовы дазволіла Галіне Мікалаеўне быць так добра знанай у выдавецтвах, навукова-метадычных цэнтрах, саветах па абароне дысертацый, у асяродках творчай інтэлігенцыі, у органах улады, на кафедрах, якія забяспечваюць падрыхтоўку філолагаў у Мінску, Гродне, Віцебску, Гомелі, Мазыры, Магілёве, яно лучыла і з замежнымі моваведамі.     
      
Многае з выдадзенага пісалася прафесарам Малажай як вынашанае, выпеставанае, рабілася на аблюбаваным займішчы, было вынікам працяглых росшукаў, цярплівага збірання моўных крупінак-фактаў. У гэтым сэнсе, як неаднойчы прызнавалася Галіна Мікалаеўна, яна асабліва даражыла працамі пра беларускую перыфразу, дапаможнікам “Лінгвістычны аналіз тэксту”, адным з першых падручнікаў па беларускай мове для школ з рускай мовай навучання, паколькі яго добра прыняло настаўніцтва. Не сакрэт, аднак, і тое, што многае рыхтавалася і выдавалася на заказ, дзеля неадкладнага, напрыклад, забеспячэння вучэбнага працэсу па беларускай мове пры апошнім рэфармаванні агульнаадукацыйнай школы, пісалася за абмежаваны час, як, напрыклад, асобныя дапаможнікі для настаўнікаў ці дапаможнікі для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання. Адзнакай жа высокага прафесіяналізму прафесара Малажай як аўтара ці кіраўніка аўтарскага калектыву трэба прызнаць тое, што і такую вучэбную літаратуру яна паспявала напоўніць арыгінальнымі думкамі, хадамі, часта — рэдкім ілюстрацыйным матэрыялам.
      
4. З бібліяграфіі прац Галіны Мікалаеўны Малажай відаць: шмат выдадзена ў суаўтарстве, і найчасцей суаўтары — выкладчыкі той кафедры беларускага мовазнаўства, якой яна так доўга, цярпліва, але і плённа кіравала. Толькі праз гады стала зразумелай тактыка Галіны Мікалаеўны: паяднаць, захапіць, “інфіцыраваць” калег выдавецкімі ідэямі, агульнай адукацыйнай справай. Непрыкметна гэтае паяднанне, калі ўлічыць яшчэ, што прафесар Малажай стала кіраваць дысертацыйнымі даследаваннямі аспірантаў кафедры, спрыяла станаўленню ў Брэсцкім дзяржаўным універсітэце навукова-педагагічнай школы беларускага мовазнаўства. Вучні гэтай школы, аднадумцы Настаўніцы, сталі з часам самастойна выдаваць і сваё: З. М. Заіка і М. І. Новік, З. Тэрлак – “Беларуска-ўкраінска-рускі размоўнік”, С. Р. Рачэўскі — вучэбна-метадычны комплекс “Да глыбінь методыкі”,
Т. М. Кананенка — дапаможнік для настаўнікаў “Тэсты і кантрольныя работы па беларускай мове. 5 клас”, Н. М. Чалюк — вучэбны дапаможнік “Сінтаксіс беларускай мовы. Словазлучэнне. Просты сказ”, М. М. Аляхновіч і Л. В. Леванцэвіч — дапаможнік “Лінгвакраязнаўства”, Л. І. Яўдошына — дапаможнік “Слова ў мастацкім кантэксце”, С. Ф. Бут-Гусаім — дапаможнік “Практыкум па сучаснай беларускай літаратурнай мове”, М. І. Пашкевіч — дапаможнік “Рыторыка”, В. М. Касцючык — вучэбнае выданне “Сучасная беларуская мова. Марфеміка. Словаўтварэнне. Марфалогія”.
      
5.  У прафесіяналізме прафесара Малажай праяўляліся, зразумела, і індывідуальныя асаблівасці. Так складвалася, напрыклад, што працяглы час навуковая і педагагічная праца Галіны Мікалаеўны вялася адначасова з пераадоленнем разнастайных і складаных выклікаў, праблем, абставін. Пераадольваліся сціслыя тэрміны здачы рукапісаў новых прац у выдавецтвы (здаралася, за год — 3-4 рукапісы), перасільваліся хваробы (жартам называліся “букетамі”), перажываліся самыя балючыя страты — родных... Былі і несправядлівыя, нечаканыя водгукі на новыя падручнікі з боку несумленных, недаравітых асоб. Супрацьстаяць гэтаму ўсяму можна было толькі гэткім жа няспынным збіраннем духоўных і фізічных сіл. Такія траты і збіранне дарэчы параўнаць з клеццю, што пусцее вясной, пад сяўбу, і ўраджайна багацее плёнам сялянскай працы пад восень, каб спажыва, дабро сілкавалі ўвесь род, ці з настаўніцкай душой, якая таксама пусцее пасля выпускных вечарын і вераснем зноў напаўняецца новым святлом патрэбнасці дзецям. Апошнімі гадамі рытм трат і збірання сіл даваў Галіне Мікалаеўне магчымасць захоўваць жыццёвую энергію, падтрымліваць жыццяздольнасць натомленага арганізму. Нямногія ведаюць: да самых развітальных з ёю дзён яна вычытвала свае і чужыя рукапісы і верыла, што будзе яшчэ займацца любімым рамяством. Такая самаахвярнасць і веліч зробленага для моўнай адукацыі некалькіх школьных, студэнцкіх пакаленняў і прафесійнага развіцця настаўніцтва набліжаюць асобу Галіны Мікалаеўны Малажай да жанчын-асветніц розных беларускіх часоў.
       
6. Безумоўна, што Галіна Мікалаеўна заслужыла гаворкі пра стыль яе прафесарскай дзейнасці і мовазнаўчай працы. Сённяшняя канферэнцыя — нагода, каб гаварыць у гэтым сэнсе, напрыклад, пра рэдкую адказнасць у адносінах да заняткаў усіх відаў і кіравання кафедрай, апантанасць беларускім словам, навучанне дзеяннем, сваім прыкладам і чалавечнасцю ў адукацыйных стасунках, пра якую Брыль напісаў, што яна “вышэй за ўсё і перш за ўсё”. Заўважана і тое, што радок Малажай чытаецца лёгка, без напружання, якое часам адчуваеш пры шматслоўі і сэнсавай перагружанасці; характэрную для навуковага стылю эстэтыку яе манаграфій і асобных дапаможнікаў не парушаюць эмацыянальна-экспрэсіўныя сродкі мовы, ды іх і нельга было абысці, працуючы з матэрыялам вялікай мастацкай сілы. Хіба не пераконвае ўважлівае перачытванне кніг пра перыфразу ці таго ж “Лінгвістычнага аналізу тэксту”: слова Малажай пакладзена ў радок так акуратна, дакладна і трапна, як у матрыцу для літары заліваецца і зацвердзявае патрэбны сплаў, ці як пры тканні апошняя нітка дадаецца да палатна і завяршае гожы ўзор.   
       
На дарозе пазнання, захавання, удасканалення роднай мовы, на вышынях прафесіяналізму, да якіх клікаліся вучні, калегі, аднадумцы, голас Галіны Мікалаеўны Малажай, непаўторны, чысты, прафесійна выразны і дакладны, перастаў гучаць, але, на шчасце, не растварыўся цалкам. Яго агучваць і аднаўляць нам, звяртаючыся да пакінутых манаграфічных прац, падручнікаў, навуковых артыкулаў, зачытваючы дарагія аўтографы, накшталт згаданага напачатку: “Самыя змрочныя дні, калі не працуецца за сталом, у аўдыторыі...”.
                                                  

                                                                       Літаратура 

1. Святло сакавіцкага слова : навуковае выданне да 60-х угодкаў прафесара
Г. М. Малажай / навуковы рэдактар М. М. Аляхновіч. – Брэст : БрДУ, 1998. – 277 с.

                                                                    Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі :                                                                                матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі,                                                                                                                          Брэст, 20–21 сакавіка 2008 года :                                                             да 70-годдзя з дня нараджэння Галіны Мікалаеўны Малажай.–                                                                                                                                                 Брэст, 2008. – С. 18–21.

ВАЛЯНЦІНА МАРОЗ. НАВУКОВАЯ СПАДЧЫНА ГАЛІНЫ МАЛАЖАЙ У КАНТЭКСЦЕ ЗДАБЫТКАЎ ЛІНГВІСТЫЧНАЙ ШКОЛЫ ПРАФЕСАРА ФЁДАРА ЯНКОЎСКАГА

НАВУКОВАЯ СПАДЧЫНА ГАЛІНЫ МАЛАЖАЙ У КАНТЭКСЦЕ ЗДАБЫТКАЎ ЛІНГВІСТЫЧНАЙ ШКОЛЫ  ПРАФЕСАРА ФЁДАРА ЯНКОЎСКАГА

                                                                                                                                  Дзякуй тым, хто нашу мову 
                                                                                                                                                         Родную ўскрашае!
                                                                                                                                                                       Янка Купала   
Паняцце лінгвістычнай школы не прапісана ў энцыклапедыі “Беларуская мова” асобным артыкулам. Беглы прагляд персаналій беларускіх мовазнаўцаў, змешчаных у гэтым выданні, паказаў, што ці не адзіны прафесар Фёдар Міхайлавіч Янкоўскі ўганараваны высокай адзнакаю заснавальніка лінгвістычнай школы. Як вядома, навуковая школа гэта не толькі вызначанае кола праблем, якія глыбока распрацоўваюцца пад кіраўніцтвам аднаго вучонага ці асобнага навуковага калектыву, але перадусім — гэта вучні і паслядоўнікі заснавальніка навуковай школы. 
     ​ 
Навуковая школа — гэта самастойная галіна даследаванняў на далёкую перспектыву, гэта пераемнасць традыцый у самім падыходзе да методыкі вывучэння навуковага аб’екта. Фёдар Янкоўскі — заснавальнік беларускай фразеалогіі, аўтар асноўных манаграфічных і фразеаграфічных выданняў, якія леглі ў аснову шырокага спектра даследаванняў па старажытнай беларускай фразеалогіі (В. Мароз, В. Несцяровіч, Т. Тамашэвіч), па фразеалогіі беларускай літаратурнай мовы ХІХ ст. (М. Аляхновіч), а таксама па “аўтарскіх фразеалагізмах” — крылатых выразах і перыфразе. Якраз перыфраза, апісальны зварот, і стала аб’ектам навуковых пошукаў Галіны Мікалаеўны Малажай. 
     ​ 
У 1967-м годзе яна стала аспіранткай загадчыка кафедры беларускай мовы Мінскага педінстытута Фёдара Міхайлавіча Янкоўскага, тады яшчэ не доктара навук і не прафесара. Атрымала ад яго навуковую тэму (пасля папярэдняй няўдачы з выбарам тэмы і навуковага кіраўніка ў акадэміі навук), пра што пазней скажа так: “Гэта сустрэча і вызначыла мой творчы лёс” [1, с. 14]. Паспяхова абараніла ў 1971-м годзе кандыдацкую дысертацыю “Перыфраза ў беларускай літаратурнай мове (структурна-семантычная і стылістычная характарыстыка)”. У 1974-м годзе пад рэдакцыяй свайго навуковага кіраўніка выдала першы ў славістыцы слоўнік “Беларуская перыфраза”, а ў 1980-м зноў жа пры падтрымцы і спрыянні Фёдара Міхайлавіча выйшла на манаграфію “Сучасная беларуская мова. Перыфраза”.  
        
Дзеля забеспячэння перспектывы развіцця кафедры і беларускай школы фразеолагаў Фёдар Янкоўскі адзін з першых у Беларусі распачаў выданне кафедральнага зборніка навуковых прац, што дало магчымасць не толькі выкладчыкам Мінскага педінстытута, але беларусістам усёй рэспублікі забяспечваць апрабацыю ўласных навуковых пошукаў: “Ён адзін з першых у беларускай філалогіі пачаў распрацоўку праблемы даследавання мовы мастацкага твора. Створаная ім беларуская лінгвістычная школа пачала распрацоўку тэмы “Слова, фразеалагізм, словазлучэнне ў кантэксце”. Вынікам даследавання сталі штогадовыя (пачынаючы з 1975) зборнікі навуковых артыкулаў, нязменным кіраўніком і рэдактарам якіх ён быў” [1, c. 645]. Галіна Мікалаеўна Малажай стала нязменнай аўтаркай не толькі кафедральнага зборніка, але і іншых навукова-метадычных выданняў кафедры беларускага мовазнаўства Мінскага педінстытута. Гэта давала магчымасць выйсці на шырокую агульнарэспубліканскую аўдыторыю студэнтаў, завязаць сталае супрацоўніцтва з беларусістамі розных навуковых і адукацыйных устаноў. Адным (але не адзіным!) з выдатных прыкладаў такога супрацоўніцтва стала сумеснае выданне разам з І. Я. Лепешавым і К. М. Панюціч “Практыкуму па беларускай мове” для філалагічных факультэтаў (1980 г.).  
      ​ 
Праз лінгвістычную школу прафесара Фёдара Янкоўскага прайшло да пяці дзясяткаў аспірантаў, якія не толькі напісалі пад яго кіраўніцтвам кандыдацкія дысертацыі, але і абараніліся, плённа працуюць у вышэйшых навучальных установах Беларусі, актыўна і вынікова развіваюць разнастайныя кірункі беларускага мовазнаўства ўжо праз сваіх студэнтаў, аспірантаў, дактарантаў. Галіна Мікалаеўна, узначаліўшы кафедру беларускага мовазнаўства ў Брэсцкім педінстытуце, рупілася, каб “стварыць кафедральны калектыў, хоць трошкі падобны на мінскі”. Па рэкамендацыі прафесара Янкоўскага прыехала ў Брэст і я, каб ва ўмовах каляжанскай узаемадапамогі, прыязнага спрыяння, у сумеснай працы выйсці праз год на абарону кандыдацкай дысертацыі, а затым і атрыманне звання дацэнта. Працавалася цікава, ішлі ўсе ўпэўнена і смела — кафедру трымаў навуковы аўтарытэт загадчыцы. 
      На сярэдзіну 80-х гадоў ХХ ст. кафедра мовы Брэсцкага педінстытута выйшла на стварэнне праграм і выданне вучэбных дапаможнікаў, складанне перакладных слоўнікаў. Праца на нефілалагічных факультэтах давала магчымасць далучаць да беларускай мовы студэнтаў усіх спецыяльнасцей. Дзеля гэтага за кароткі тэрмін была напісана калектыўная праца — “Практыкум па беларускай мове” (1993 г.), у анатацыі да якога адзначалася, што дапаможнік садзейнічае свядомаму і трываламу засваенню нормаў беларускай літаратурнай мовы і што па вартасці практычнага матэрыялу ён прафесійна прыгодны для ўсіх асноўных педагагічных спецыяльнасцей.  
    ​ 
80-я гады сталі пераломным часам у гісторыі Беларусі. Відавочна актывізавалася грамадская актыўнасць выкладчыкаў і студэнтаў: ладзіліся кафедральныя і агульнаінстытуцкія канферэнцыі, вечарыны ў абласной бібліятэцы, лялечным тэатры, інстытуце ўдасканалення настаўнікаў, на гарадскі і абласны маштаб выйшла дыскусія пра ролю і месца беларускай мовы ў БССР. Натуральна, не ўсім гэта падабалася, пайшлі званкі з гарадскога камітэта партыі да загадчыцы кафедры беларускай мовы пра непажаданую актыўнасць яе падначаленых. Былі неспакойныя размовы прыватнага характару, ставілася пытанне на кафедры. Але трэба аддаць належнае Галіне Мікалаеўне, якая ўспрыняла асноўны аргумент: мы прайшлі ў аспірантуры пры прафесары Янкоўскім не толькі агульную навуковую школу, але і грамадзянскую. Не хто іншы, а Фёдар Міхайлавіч у пярэдадзень незалежнасці працытаваў і надрукаваў Купалава, каб пачулі тыя, каму дадзена пачуць: “Вярні нам, Божа, Бацькаўшчыну нашу, калі ты цар і неба, і зямлі!”. І яна, тая, што як і яе настаўнік ніколі не рабіла для сябе ніякіх прыпынкаў у заложнай працы на ніве навукі і адукацыі (“Самыя змрочныя дні, калі не працуецца за сталом, у аўдыторыі...” —   
Галіна Малажай), пагадзілася з нашым правам узяць “тайм-аўт” у навуковай дзейнасці, адпусціла падварушваць справы грамадска-палітычныя. А тым часам, каб дзялянка Беларушчыны не абязлюдзела, рупнасцю прафесара Галіны Мікалаеўны Малажай рабілася ўсё для ўзрошчвання новай кагорты выкладчыкаў-беларусістаў. На сёння сцвердзілі сябе ў беларусістыцы ўжо і наймаладзейшыя з яе выхаванцаў — Валянціна Касцючык, Ларыса Арочка, Святлана Бут-Гусаім і іншыя. У няпростай службе па загадванні кафедрай Галіна Мікалаеўна кіравалася нязменна тым, што зразумела, засвоіла ад Фёдара Янкоўскага: “...людзей трэба падымаць, даваць магчымасць адчуць сілу ўласных крылаў”  [1, с. 17].  

Адзін з вучэбных дапаможнікаў Галіны Мікалаеўны Малажай “Сучасная беларуская мова. Слова. Парыфраза. Фразеалагізм” для студэнтаў філалагічных факультэтаў
(1992 г.) мае прысвячэнне: “Светлай памяці майго Настаўніка Фёдара Міхайлавіча Янкоўскага”. На той час, думаю, не адна я, шмат хто з нас адчуваў рэўнасць, чытаючы гэты запіс. І хоць не хавалася, што іменна Г. М. Малажай па выніковасці працы і мабільнасці ў выданнях, публікацыях была нязменна першай не толькі сярод аспірантаў Янкоўскага, але і яго калег-мовазнаўцаў, усё-такі хацелася зрабіць папраўку на “нашага Настаўніка”. Ды з гадамі менавіта сама Галіна Мікалаеўна ў асэнсаванні сваіх набыткаў выйшла і на тое нашае, усіхнае: “Хутка я зразумела, што значыць па-сапраўднаму працаваць на ніве беларускай філалогіі. Узор такой працы падаваў сам Ф. М. Янкоўскі – чалавек вялікага розуму і чулай душы. Мэтанакіравана і аддана працавала (і працуе) уся яго навуковая школа, часцінкай якой пашчасціла быць і мне. Не раз потым падумалася, што кандыдатам філалагічных навук стаць я, мабыць, змагла б і без падтрымкі Ф. М. Янкоўскага, а вось чалавекам, які нешта вартае зрабіў у беларускай філалогіі, без “настаўнікавых рук”, якія “паднялі мяне”, не стала б. Ды і ці толькі?! [2, c. 14–15].

Пытанне Галіны Мікалаеўны Малажай на сённяшнім навуковым форуме беларусістаў гучыць не рытарычна. У пярэдадзень 90-годдзя заслужанага дзеяча навукі Беларусі, прафесара Фёдара Міхайлавіча Янкоўскага ўсе мы, яго вучні і паслядоўнікі, павінны зрабіць адпаведныя захады на годнае ўшанаванне светлай памяці нашага незабыўнага настаўніка і вялікага беларуса ў разнастайных праявах яго лёсу, надзвычай складанага і невымерна плённага на выдатныя здабыткі.

                                                                             Літаратура 

1. Беларуская мова : энцыклапедыя / М. В. Абабурка [і інш.] ; пад рэдакцыяй А. Я. Міхневіча. – Мінск : БелЭн, 1994. – 655 с.
2. Святло сакавіцкага слова : навуковае выданне да 60-х угодкаў прафесара Галіны Мікалаеўны Малажай / нав. рэд. М. М. Аляхновіч. – Брэст : БрДУ, 1998. –277 с.


                                                                    Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі :                                                                                матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі,                                                                                                                          Брэст, 20–21 сакавіка 2008 года :                                                             да 70-годдзя з дня нараджэння Галіны Мікалаеўны Малажай.–                                                                                                                                                 Брэст, 2008. – С. 10–12.

ВАСІЛЬ ШУР. ІМЯ ПРАФЕСАРА ГАЛІНЫ МАЛАЖАЙ У ЛІНГВІСТЫЦЫ

ІМЯ ПРАФЕСАРА ГАЛІНЫ МАЛАЖАЙ У ЛІНГВІСТЫЦЫ

Няма сярод нас прыгожай, разумнай і дасціпнай жанчыны, выдатнай даследчыцы многіх аспектаў усходнеславянскага мовазнаўства і фальклору Галіны Мікалаеўны Малажай (15. 03. 1938 – 14. 05. 2005). Вельмі рана, у росквіце творчых сіл, адышла яна “ў спрадвечную засень спакою”, але для многіх застаецца непаўторнай асобай, “абранніцай жыцця”, “валадаром вялікіх творчых мар, спадзяванняў і здзяйсненняў”. Яна з тых, хто “даў жыццё”“пусціў на свет” не адзін дзясятак таленавітых педагогаў, вучоных-лінгвістаў, якія ў наш час ствараюць найлепшыя ўзоры беларускай культуры, мовазнаўства, творча ўзбагачаюць і памнажаюць традыцыі незабыўных Фёдара Янкоўскага, Уладзіміра Калесніка, яе, Галіны Малажай, іх імёны ведаюць далёка за межамі Берасцейшчыны і Беларусі. Добрыя справы даследчыцы прадаўжаюць таленавітыя паслядоўнікі, “пушчаныя ёю ў навуку”, бо для вучняў Галіны Малажай (як было і для яе самой) творчасць — аснова жыцця.  
     ​ 
Яна і цяпер уяўляецца нам жывой, энергічнай, у штодзённых стваральных клопатах. Не ўсім беларускім лінгвістам, дактарам і прафесарам прысвечаны артыкулы ў энцыклапедыі “Беларуская мова” (1994). Пра яе ж важкі ўнёсак у лінгвістыку ў названай аўтарытэтнай працы адзначана: “Кола яе навуковых інтарэсаў — сучасная беларуская літаратурная мова, стылістыка, фразеалогія, лінгвістычны аналіз тэксту, культура мовы і маўлення, дыялекталогія, лексікаграфія”. Як таленавіты лінгвіст Г. Малажай вызначылася ў пачатку 70-х гадоў ХХ ст. і аўтарытэтна заявіла пра сябе, падрыхтаваўшы і абараніўшы кандыдацкую дысертацыю “Перыфраза ў беларускай літаратурнай мове: структурна-семантычная і стылістычная характарыстыка”. Па гэтай жа праблеме даследчыца апублікавала шэраг артыкулаў і ўпершыню ў славістыцы выдала слоўнік “Беларуская перыфраза” (1974), дзе ў лагічна абраным і вывераным парадку змешчаны апісальныя выразы, выбраныя з твораў беларускіх пісьменнікаў і публіцыстычных тэкстаў, даюцца падрабязныя тлумачэнні такіх традыцыйных і індывідуальна-аўтарскіх адзінак.  
       ​ 
Потым была таксама вельмі арыгінальная манаграфія “Сучасная беларуская мова. Перыфраза” (1980), у якой глыбока на шматлікіх фактах з твораў мастацкай літаратуры паказана і тэарэтычна абгрунтавана, што перыфраза — актыўны стылістычны сродак, які выкарыстоўваецца, каб паўней і глыбей раскрыць змест і перадаць самыя розныя эмацыянальна-ацэначныя характарыстыкі да ўсяго выказвання, напрыклад, эўфемічныя замены непажаданых слоў, апісанняў і выслоўяў і інш. Лічым за гонар адзначыць, што нам было даручана рэцэнзаванне гэтай глыбокай навуковай працы, дзе была магчымасць выказаць свае погляды і меркаванні пра актуальнасць і вартасць даследавання, а пазней выступіць з рэцэнзіяй (у суаўтарстве з Т. Тамашэвічам) у зборніку артыкулаў “Беларуская фразеалогія, лексікаграфія” (1980).  
        
Падыходы і метады аналізу перыфраз, распрацаваныя Г. Малажай, былі творча ўспрыняты ўкраінскімі і расійскімі лінгвістамі, у прыватнасці, яны развіты і ўзбагачаны Данецкай лінгвістычнай школай. Але не ўсё было так паспяхова і гладка. На пачатку навуковай дзейнасці ў якасці кандыдацкай дысертацыі Г. Малажай абрала зусім іншую навуковую тэму, якую амаль што завяршыла, прывезла рукапіс з Брэста ў Мінск для абмеркавання, але нечакана даведалася, што такая ж тэма ўжо паспяхова завершана і абмеркавана ў Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР і рэкамендавана да абароны. Быў вялікі адчай, але маладая даследчыца не разгубілася, яе падтрымаў прафесар Ф. Янкоўскі, нечакана прапанаваў зусім іншую тэму, звязаную з вывучэннем перыфраз, і, як бачым, вынік быў вельмі пераканальны.  
      ​ 
Варта сказаць, што ўкраінскія лінгвісты Л. Гукава і Л. Фаміна ў артыкуле “Тапанімічная перыфраза: уводзіны ў праблему” амаль праз сорак гадоў падагульнілі новыя погляды беларускіх, расійскіх і ўкраінскіх даследчыкаў пра гэтыя адзінкі як функцыянальна-тэкставыя кампаненты мовы. Яны на анамастычных фактах глыбока прааналізавалі самыя розныя тапанімічныя перыфразы і, прадаўжаючы і ўдасканальваючы прыёмы і метады аналізу гэтых адзінак, пачатых у працах Г. Малажай, упершыню на новым матэрыяле (тапанімічным анамастыконе) правялі структурна-семантычны аналіз семантычных мадэляў гэтых апісальных адзінак у выдзеленых імі перыфрастычных (тапанмічных) палях. Пачатак жа і аналіз зроблены, як мы ўжо адзначалі, у працах Г. Малажай, а потым, у 70–90-я гг. ХХ ст., гэты накірунак быў развіты ў даследаваннях Ю. Бельчыкава, Ю. Каравулава, В. Грыгор’ева, Я. Оціна, В. Калінкіна і інш.  
       
Распачатае Г. Малажай вывучэнне перыфраз творча прадоўжылі беларускія лінгвісты. Так, у слоўніку “Беларуская перыфраза” да этноніма Беларусь даследчыца падала наступныя апісальныя выразы: зямля бацькоўзямля продкаўкрай бацькоўпрадзедаў зямлякрай блакітных азёррадзіма Скарынысінявокая радзіма і інш. Прафесар С. Прохарава паглыбіла і пашырыла ўяўленне пра такія адзінкі ў артыкуле «“Мой родны кут, як ты мне мілы” (радзіма ў беларускай мове)”»: на падставе аналізу твораў Якуба Коласа, Янкі Купалы і адказаў 19 рэспандэнтаў (яны паведамілі, якія словы, словазлучэнні ўжываюць замест лексемы радзіма) выявіла, што часцей за ўсё выкарыстоўваліся словазлучэнні родны кут, потым мой (родны) беларускі крайродная зямляродныя мясціныродная старонкабеларуская зямлясінявокі крайзямля бацькоўзямля продкаў. Названыя выразы маюць адпаведнікі і ў паэтычных тэкстах, апорнымі ў ў словазлучэннях выступаюць кутзямлякрайстаронка [2, с. 160]. Гэтая ж даследчыца, прааналізаваўшы сюжэты мастацкай літаратуры, адзначыла, што для беларуса заўсёды была найважнейшай малая радзіма, той родны куток на зямлі, дзе ён прыйшоў на гэты свет і дзе знаходзіцца тая нітка, якая, на думку Я. Купалы, звязвае чалавека з зямлёй і небам. Намі ў артыкуле “Зямля пад белымі крыламі і іншыя загалоўкі” падрабязна прасочана, як узнікла, стваралася У. Караткевічам такая арыгінальная перыфраза, якая паступова сімвалізавалася і шырока ўжываецца ў соцыуме, перыядычным друку, творах мастацкай літаратуры. На яе сімвалічным значэнні, яе ўзоры ў наш час удумлівымі аўтарамі ствараюцца іншыя апісальныя выразы для шматзначнай характарыстыкі станоўчых асаблівасцей некаторых беларускіх паселішчаў, рэгіёнаў-тэрыторый, прадпрыемстваў, устаноў [3, с. 47–77].  
       
Трэба адзначыць, што першыя значныя працы Г. Малажай – манаграфію, дапаможнік і слоўнік перыфразы ў шматлікіх рэцэнзіях высока ацанілі І. Лепешаў (“Настаўніцкая газета”), Р. Шкраба (“Полымя”), М. Тондзель (“Беларусь”), М. Аляхновіч (“ЛіМ”), Н. Гаўрош і К. Панюціч (“Голас Радзімы”), Т. Тамашэвіч і В. Шур (Навуковы зборнік БДПУ М. Танка), І. Германовіч (“Веснік БДУ”), М. Аляхновіч і В. Несцяровіч (“Заря”), украінскія лінгвісты О. Юрчанка і М. Каламіец, нямецкі даследчык К. Гутшміт. Такой колькасці станоўчых рэцэнзій на адну кнігу і слоўнік да яе можа пазайздросціць самы ўганараваны вучоны.  
    ​ 
Прывядзем фрагменты некаторых выказванняў з названых рэцэнзій: “У савецкім мовазнаўстве перыфразы нядаўна сталі прадметам дакладнага даследавання… Першая ластаўка з’явілася ў Беларусі…” (М. Каламіец); “пададзеныя ў слоўніку перыфразы (іх каля 700) — гэта толькі невялікая, шостая частка таго, што вылушчыла даследчыца з твораў 98 беларускіх пісьменнікаў, а таксама з часопісаў і газет…” (І. Лепешаў). На згаданыя ды іншыя навуковыя і метадычныя працы прафесара Г. Малажай былі станоўчыя рэцэнзіі, падрыхтаваныя В. Кавалёвым (“Народная асвета”, 1981), Л. Кацапавым, В. Шурам (“Настаўніцкая газета”, 1981), Л. Вардамацкім (Навуковы зборнік, 1982), А. Каўрусам (“ЛіМ”, 1982), І. Калянковічам, М. Аляхновічам (“Заря”, 1982), Г. Марціросавым, В. Рагойшам, Т. Тамашэвічам (“Гродзенская праўда”, 1985), М. Кавалёвай, К. Панюціч (“Звязда”, 1985), І. Сацутам (“Заря камунізму”, Пружаны, 1989), Г. Юрчанкам (“Полымя”, 1989), С. Каралевіч (“Заря”, 1989), П. Міхайлавым (“Беларуская лінгвістыка”, 1990) і інш. 
      
Прафесар Г. Малажай выступала апанентам па абароне чатырох кандыдацкіх дысертацый, выкананых Т. Трыпуцінай, В. Несцяровічам, М. Даніловічам, Л. Васюковіч, якія былі ёю кваліфікавана прааналізаваны, высока ацэнены і ў выніку зацверджаны ВАК. Пад яе кіраўніцтвам у пачатку 2000 г. абаранілі кандыдацкія дысертацыі В. Касцючык (“Сінанімія і варыянтнасць у дыялектнай фразеалогіі: на матэрыяле гаворак Брэстчыны”) і Л. Яўдошына (“Лексіка-фразеалагічная і сінтаксічная адметнасць мовы мастацкіх твораў Фёдара Янкоўскага”).  
      
Галіна Малажай — аўтар многіх дапаможнікаў, слоўнікаў, вучэбных праграм, метадычных парад, рэкамендацый для ВНУ і сярэдніх школ, апублікаваных з грыфам Міністэрства асветы БССР, яна таксама суаўтар некалькіх манаграфій, што вызначаюцца навізной і арыгінальнасцю пры аналізе тэксту. Пра дапаможнік “Сучасная беларуская літаратурная мова: Практычныя заняткі” (3-е выд. 1995) лічым неабходным сказаць, што ў яго падрыхтоўцы, перавыданні і ўдасканаленні ўдзельнічалі, акрамя Г. Малажай, такія вядомыя лінгвісты, як прафесар Ф. Янкоўскі (галоўны рэдактар, суаўтар), дацэнты М. Кавалёва, Н. Гаўрош, К. Панюціч, А. Юрэвіч, Т. Трыпуціна, Л. Кацапаў. Кожны варыянт удасканальваўся, абмяркоўваўся ў Мінску на кафедры беларускага мовазнаўства. Успамінаецца такі кур’ёзны выпадак: пасля абмеркавання чарговага варыянта рукапісу мы з Галінай Мікалаеўнай зайшлі ў цэнтральны магазін, каб купіць гасцінцы да Новага года, здалі свае паклажы ў гардэроб, атрымалі нумаркі, а калі вярнуліся з набытымі падарункамі, то былі шакаваныя — нашы сумкі прапалі, а ў іх жа былі, апрача каштоўных рэчаў, рукапісы з заўвагамі і парадамі. Быў вялікі клопат — давялося многае ўзнаўляць па памяці і ў вельмі сціслы час. 
      
На заканчэнне адзначым, што добрыя справы Галіны Малажай творча прадаўжаюць яе шматлікія вучні, паслядоўнікі, а яе добрае імя ўспрымаецца як сімвал самаахвярнага служэння абранай прафесіі педагога-патрыёта. А ўсё, што зрабіла Галіна Мікалаеўна, было пранізана стваральным клопатам, звязаным з захаваннем і памнажэннем духоўных скарбаў і набыткаў роднай Беларусі. І яе шматлікія кнігі, у тым ліку падручнікі, дапаможнікі, слоўнікі, — гэта частка той спадчыны, якая заслугоўвае належнай увагі і вывучэння. 
 
Літаратура
    
1. Гукова, Л. Н. Топонимическая перифраза : введение в проблему / Л. Н. Гукова,
Л. Ф. Фомина // Логос ономастики. – 2006. – № 1. – С. 72–79.

2. Прохарава, С. М. Выбраныя творы / С. М. Прохарава. – Мінск : Права і эканоміка, 2009. – 325 с.

3. Шур, В. В. Уласнае імя ў соцыуме і мастацкім тэксце : манаграфія / В. В. Шур. –
Мінск : Інстытут радыялогіі, 2015. – 300 с.

                                                                                                       
                                                                                                                                                        Роднае слова. –
                                                                                                                                          2018. – № 3. – С. 29–31.
    

МІКАЛАЙ ГУЛІЦКІ. СПРАВА ІХ ЖЫВЕ — СЛОВА ПРАМЕНІЦЬ

СПРАВА ІХ ЖЫВЕ  СЛОВА ПРАМЕНІЦЬ

Імя Галіны Мікалаеўны Малажай высвецілася ў беларускай філалогіі ў пачатку 70-ых гадоў ужо мінулага стагоддзя, калі яна, аспірантка кафедры беларускай мовы Мінскага педагагічнага інстытута, настойліва распрацоўвала сваю любімую перыфразу. І стала адной з самых надзейных, адданых і паслядоўных прадаўжальнікаў усёй жыццёвай справы нашага незабыўнага настаўніка Фёдара Міхайлавіча Янкоўскага, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў, Заслужанага дзеяча навукі Беларусі, доктара філалагічных навук, прафесара, шматгадовага загадчыка кафедры. Менавіта па яго рэкамендацыі, дзякуючы Г. М. Малажай, на дысертацыйным узроўні атрымала ўсебаковую распрацоўку “Беларуская перыфраза”. Такі быў пачатак у навуковай спадчыне самой даследчыцы, а пасля і шматлікіх навукоўцаў у сферы гэтай праблематыкі, дзе правамерна і арганічна інтэгравалася ў сапраўдную філалогію лінгвістыка і літаратуразнаўства. 

Менавіта ў гэты час выявілася ў сістэме школьнай адукацыі казённа-фармальнае выкладанне беларускай мовы і літаратуры, відавочным было механічнае запамінанне і граматычных правілаў, і зместу літаратурных твораў, зусім мала адчувальным быў і выхаваўчы эфект такіх урокаў, слаба раскрывалася іх эстэтычная функцыя, нават тэхніка чытання не вызначалася выразнасцю, належнай эмацыянальнасцю, а жывое народнае слова ў Фёдара Міхайлавіча выклікала “Радасць і боль”, якія неўпрыкмет і ненавязліва перадаваліся на факультэце калегам, аспірантам, студэнтам. Так і аформілася ідэя ўвесці ў вучэбныя планы філалагічных факультэтаў, факультэтаў дашкольнага выхавання, пачатковай адукацыі курс “Выразнае чытанне”, першапраходцам у распрацоўцы якога стаў А. А. Каляда.

Важнай падзеяй у асяроддзі мовазнаўцаў і школьных выкладчыкаў стаў арганізаваны ў 1974 годзе Рэспубліканскі семінар “Лінгвістычны аналіз тэксту”, мэтай якога было сфармуляваць задачы, высветліць праблемы вывучэння мастацкага твора ў філалагічнай літаратуры ўвогуле і ў школьнай практыцы ў прыватнасці, вызначыць творы, найбольш прыдатныя для гэтай мэты, распрацаваць метадычныя прыёмы аналізу. Больш за 30 навукоўцаў прынялі дзейсны ўдзел у семінары і падрыхтавалі свае матэрыялы і канкрэтныя прапановы, якія і склалі першы зборнік “Лінгвістычны аналіз тэксту” (Мн., 1975). Навуковым рэдактарам яго быў Ф. М. Янкоўскі, а для аспірантаў, студэнтаў — кансультантам і першым дарадчыкам. Мне ж выпаў клопат быць адказным за гэты выпуск. Так у рэдакцыйным партфелі апынуліся два матэрыялы, прысвечаныя аналізу апавядання Янкі Брыля “Галя”, адзін з якіх “Слова жыве, слова праменіць” Г. М. Малажай. Але, на нашу радасць, у кожнага з аўтараў быў свой падыход да аналізу, а ў выніку разгляд апавядання ўзаемадапаўняў адзін аднаго, што выклікала задавальненне нашага агульнага аспіранцкага кіраўніка, а таксама і самога Янкі Брыля (паводле пераказу Фёдара   Міхайлавіча Янкоўскага).
   
Якія ж рысы Г. М. Малажай як навукоўца выявіліся ў тым невялікім, паводле памеру, але найбольш раннім яе артыкуле? У першую чаргу заўважаеш здольнасць пранікнуць у псіхалагічны стан аўтара апавядання “Галя” і яго дзейных асоб. Такая далікатнасць і глыбіня аналізу, думаецца, вынікае з асабістага душэўнага і духоўнага стану самой даследчыцы, а, можа, мела пэўны эфект і трайное супадзенне імені аўтаркі даследавання, імені гераіні твора і назвы яго. 

Другі зборнік артыкулаў “Лінгвістычны аналіз тэксту” (1978 год) істотна дапоўніў характарыстыку названага курса, забяспечыў праграмай, удакладніў і канкрэтызаваў яго задачы, даў узоры аналізу. Гэта і быў дадатковы штуршок да стварэння дапаможніка “Лінгвістычны аналіз тэксту: Заданні. Тэксты. Парады” (два выданні). Тут усебакова раскрыты сутнасць і змест лінгвістычнага аналізу як навучальнай дысцыпліны, апісаны метады і прыёмы вытлумачэння школьных праграмных мастацкіх тэкстаў, пададзены ўзоры аналізу. У гэтым адчуваецца найцяснейшая повязь вучонага са школьнай практыкай, клопаты пра звычайнага настаўніка, яго навуковы і метадычны рост. Такая думка пацвярджаецца падрыхтаваным сумесна з С. Р. Рачэўскім другім дапаможнікам “Пазакласная праца па беларускай мове”. Нават далёка няпоўны пералік зробленага Галінай Мікалаеўнай засведчыў яе апантанасць беларусістыкай, умелае спалучэнне выкладчыцкай і навуковай працы, знітаванасць і пераемнасць школьнага і ўніверсітэцкага вопыту выкладання, арганічнае спалучэнне навуковых выкладак, тэарэтычных абагульненняў, таксама рэкамендацый і ўзораў заданняў для свядомага, асэнсаванага засваення. 
       
Ацэньваючы ролю Г. М. Малажай у станаўленні курсаў “Лінгвістычны аналіз тэксту”, “Практыкум па беларускай мове”, нельга не заўважыць іх уплыву на распрацоўку сучасных падручнікаў па беларускай мове і чытанні, дзе ажылі старонкі за кошт больш свежых і цікавых заданняў і практыкаванняў, набліжаных да жыццёвых крыніц, а таксама правілаў, паглыбленых да народных вытокаў. 
       ​ 
На вялікі жаль, спецсемінары “Лінгвістычны аналіз тэксту” захаваліся толькі ў асобных універсітэтах, у большасці яны выцеснены іншымі, менш важнымі, пабудаванымі на матэрыялах вузкаспецыяльных дысертацыйных даследаванняў. Да таго ж камп’ютар, інтэрнэт, павышанае захапленне тэсціраваннем і IT-тэхналогіямі не дапамогуць адчуць водар мастацкага твора, не навучаць карыстацца словам дакладна, вобразна, з улікам усіх яго семантычных адценняў і стылёвай маркіроўкі (афарбоўкі). У выніку шматгадовых назіранняў, што вяліся ў час педагагічнай практыкі студэнтаў 4-5 курсаў, склалася перакананне, што тагачаснае пакаленне педінстытуцкіх выпускнікоў набытыя, а затым удасканаленыя і памножаныя навыкі выкарыстоўвае і да гэтага часу, паспяхова выклікаючы цікавасць не толькі да сюжэта твора, але і да мастацка-эстэтычных сродкаў і аўтарскіх знаходак, і вучні адчуваюць, разглядаюць слова як каштоўны брыльянт, ведаюць яго важкасць у маўленні і вартасць у жыцці. Звернем увагу на той факт, што апошнія гадоў дзесяць гэты аспект выкладання мовы і літаратуры не на лепшым узроўні. 
    ​ 
Аддаючы даніну павагі Галіне Мікалаеўне Малажай, нельга забывацца пра яе настаўнікаў-выхавацеляў — волатаў беларускага літаратуразнаўства і мовазнаўства Уладзіміра Андрэевіча Калесніка і Фёдара Міхайлавіча Янкоўскага, бо пад іх крыламі і апекай вырасла ўжо не адно пакаленне філолагаў-беларусістаў. Справа іх жыве, а слова праменіць.                                                                 

                                                                    Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі :                                                                                матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі,                                                                                                                          Брэст, 20–21 сакавіка 2008 года :                                                             да 70-годдзя з дня нараджэння Галіны Мікалаеўны Малажай.–                                                                                                                                                 Брэст, 2008. – С. 4–5.

МІКОЛА МІШЧАНЧУК. ТРЫ СУСТРЭЧЫ З ГАЛІНАЙ МІКАЛАЕЎНАЙ МАЛАЖАЙ

ТРЫ СУСТРЭЧЫ З ГАЛІНАЙ МІКАЛАЕЎНАЙ МАЛАЖАЙ: ДУХОЎНЫ СВЕТ ЧАЛАВЕКА

“Жыццё пражыць — не поле перайсці” — глыбокая, змястоўная прыказка, за якой (у якой!) — шматвяковы вопыт народа. Кожны чалавек жыве па-свойму: адзін — яскрава, імкліва, прыспешваючы час. Ён — нібы камета на зорным небасхіле: загарэўся на нейкі час і згас, пакінуўшы пасля сябе бліскучы след. Другі жыве немітусліва, знешне спакойна, роўна, і пакідае пасля сябе выразны, не такі бліскучы, след надоўга, а не на адно імгненне. Да ліку такіх людзей я аднёс бы паважаную Галіну Мікалаеўну. Бачыў яе заўсёды спакойнай, ураўнаважанай. Пры размове — цярплівай да сумоўцы, здольнай адчуваць і прымаць блізка да сэрца чужы клопат, як свой асабісты. Гаварыла важка, доказна, ашчаджаючы кожнае слова, па-паляшуцку напеўна, “расцяжна”.  
     ​ 
Многія сустрэчы запомніліся. Але найбольш — тры, у якіх раскрыўся характар Галіны Мікалаеўны як Чалавека сумленнага і чыстага, сардэчнага і шчырага… Серафіма Андрэеўна Янкоўская штогод рупілася разам з тымі, хто ведаў і любіў яе мужа — партызанскага разведчыка, прастрэленага аўтаматнай чаргой, Настаўніка, які “абараніў” каля трох дзясяткаў кандыдатаў навук, вядомага за межамі рэспублікі лінгвіста, пісьменніка — пра наведванне яго магілкі, каб не згасала памяць. Клікала многіх, але далёка не ўсе чулі яе, цяпер нябожчыцу. Некаторыя мінчукі (як сам гаварыў і пісаў Фёдар Міхайлавіч) ці пазніліся, ці зусім не прыходзілі да свайго Настаўніка, дарадцы. Абараніліся — і досыць. Можна забыцца, схавацца за спіны іншых, адысці ў цень. А Галіна Мікалаеўна — яго ці не першая аспірантка — была кожным разам каля магілкі, прыязджала за 350 кіламетраў з Берасця, каб ушанаваць таго, хто, нават цяжкахворы, у бальніцы, чытаў і правіў — не свае, чужыя! — рукапісы. З кветкамі ў руках, маўклівая і зажураная, стаяла яна ля магілкі Настаўніка, гартала старонкі Яго і свайго лёсу. Гучных словаў не прамаўляла. Адчувалася, як ёй цяжка і балюча. Думалася: у такой сітуацыі не прыгожыя прамовы, а сама прысутнасць — доказ вернасці…  
       ​ 
Па аналогіі прыгадваецца другая аспірантка другога настаўніка — не знакамітага, але вядомага, з жывымі нервамі, як і ва ўсіх, з сэрцам, якое часта сціскаецца ад болю, а то і б’ецца арытмічна, нібы не хапае яму нечага — ці кіслароду, ці дабрыні. Чытала яму вершы, гасцявала ў яго сціплай кватэрцы, вяла далікатныя размовы “пад каву”. Першую выпеставаў яе настаўнік, вычытваў, выправіў тэкст, звязаў кавалкі ў цэласнае адзінства… Абараніла. Дыплом кандыдата навук атрымала. І — пустата, чарноцце, забыццё. Поўнае, безагляднае…  
        
Памяць, памятлівыя людзі… На іх маліцца трэба Чалавецтву, што “вдалось в суету изысканий” (Я. Баратынскі), каб не зманкурцілася яно, не страціла адчуванне і радасці, і болю (Ф. М. Янкоўскі) свайго і чужога жыцця.  
      ​ 
Жыццёвая пазіцыя Г. М. Малажай вызначалася смеласцю. Адсюль — адсутнасць мімікрыі, калабарацыянізму, няздольнасць і няздатнасць мяняць свае перакананні ў любой, нават самай экстрэмальнай сітуацыі. У гэтым мяне пераканалі больш за ўсё не яе словы аб любові да роднай мовы, да нацыянальнай культуры, а яе ўчынкі. І сярод іх асабліва запомніўся адзін…  
       
Афіцыйная, наладжаная на самым высокім узроўні, вывераная ў дэталях самых дробных (да прыкладу, праверка сумачнай і кішэннай наяўнасці, як пры пасадцы ў самалёт) сустрэча з Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь гісторыкаў, лінгвістаў, літаратуразнаўцаў, прысвечаная праблеме вывучэння гуманітарных дысцыплін у школе. Папярэднія міні-гутаркі, міні-дыскусіі. Спадзяванні на падтрымку на вышэйшым узроўні: зліквідуй ці звядзі да мінімуму (што зараз і назіраецца ў школах рэспублікі) навучанне мове, літаратуры, гісторыі — і атрымаеш пакалечаны, духоўна збеднены “чалавечы матэрыял”, сучасных мітрафанушкаў, манкуртаў. Афіцыйную размову пачалі гісторыкі. Спавядаліся не надта шчыра, на паперках. Усе — на рускай мове. Калі гаварылі пра падручнікі па гісторыі Беларусі — таксама. І раптам — як выбух бомбы, як выдых сумлення, прагучала ласкава і цёпла, па-жаночы пяшчотна і незласліва з вуснаў Галіны Мікалаеўны: “Мяне здзіўляе, чаму ніхто з гісторыкаў не размаўляе на беларускай мове”. Прагучала амаль так, як некалі з вуснаў Ларысы Геніюш на допыце ў Цанавы: “Я буду гаварыць на мове свайго народа”. (Цытую па памяці, за дакладнасць сэнсу — адказваю галавой, за дакладнасць перадачы фраз — не ручаюся). Прагучала пры прэзідэнце. Слова маці дзяцей Беларусі, выкладчыцы, даследчыцы роднай мовы. І кіраўнік дзяржавы не запярэчыў Ёй, бо, як і ўсе, быў зачараваны і мілагучнасцю мовы, і шчырасцю светлай і добрай, смелай і мужнай жанчыны. Адно толькі падкрэсліў, акрэсліў (заўважыў-такі!) важную дэталь: “Каб я так добра ведаў і мог так гаварыць на беларускай мове, як Вы, Галіна Мікалаеўна, і я гаварыў бы па-беларуску!” Не адзін я, а многія прысутныя ў зале, годна ацанілі тады ўчынак Жанчыны з Брэста, якая адной заўвагай вынесла прысуд тым, хто “забыўся”, хто спалохаўся і схаваўся, хто ратаваўся, а не ратаваў мову народа свайго, слова беларускае ў прыдатны для гэтага выпадку момант.  
       ​ 
Галіна Мікалаеўна бараніла, а не баранілася, адстойвала мову і культуру беларусаў, па зернятку збірала духоўныя скарбы, што закрышталізаваліся ў слове, як перлінка ў ракавінцы. Яе кнігі і сёння з намі. Яе клопат перададзены нам з рук у рукі, з душы — у душы, з сэрца — у сэрцы. Нейкім унутраным чуццём яна адчувала, што ты, я, ён за людзі. І смела дэкларавала сваю думку…  
        
У сувязі з гэтым запомніўся трэці выпадак…  
    ​ 
Уладалюбная, настойлівая асоба, якраз з тых людзей, што, як каметы, ставяць перад сабою задачу — як ярчэй, як хутчэй, як бліскучай накрэсліць (акрэсліць тут — не тое слова) шлях, вырашыла “паспрабаваць, як гэта робіцца”, паспаборнічаць з доктарам навук, прафесарам (а яна пакуль — кандыдат навук, дацэнт) за невялікую, але пасаду. Сагітавала калег на галасаванне на яе карысць (да гонару людзей — не ўсіх), вяла перамовы з начальствам, членамі Рады ўніверсітэта. А доктар навук — не мітусіўся, не займаўся перадвыбарнай кампаніяй. Спадзяваўся на сумленнасць людскую, на тое, што меў непараўнальна больш дывідэндаў, як цяпер стала модна гаварыць. Суперніца ў зале пасяджэнняў Рады ўніверсітэта села побач з Галінай Мікалаеўнай. Відаць, спадзявалася на падтрымку. Але не ўдалося: член Рады Малажай Г. М. у ліку першых падтрымала не яе. Бо іначай не магла і сумленне не дазваляла. А доктар навук атрымаў чарговую рану на сэрцы, у дадатак да той, якую перад гэтым перасіліў, хаваючы саракагадовага сыночка. Ды што для такіх людзей чужыя раны, чужыя траўмы? Ім падавай уладу, саступай дарогу. “Прэч! Я іду!” — іх лозунг. Тым больш прэч, калі ты — беларус, які роднай мове і народу не здрадзіў, не забыўся, дзе твае карані… 
      
Помню адну з апошніх сустрэч са светлым Чалавекам, з мілай, лагоднай Жанчынай каля галоўнага ўніверсітэцкага будынка. Было ёй цяжка пасля перанесенай хваробы. Але трымалася. Больш гаварыла не пра сваю бяду-гора, а пыталася, як мае справы, як здароўе, як пачуваю сябе без крывіначкі-сыночка. Прайшлі разам метраў дзвесце, развіталіся. Так атрымалася, што назаўсёды. Правёў Яе поглядам яшчэ колькі метраў… У сціплай вопратцы, непаспешліва, ішла яна сваёю сцежкай па жыцці… Святая… Сумленніца…  

                                                                    Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі :                                                                                матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі,                                                                                                                          Брэст, 20–21 сакавіка 2008 года :                                                             да 70-годдзя з дня нараджэння Галіны Мікалаеўны Малажай.–                                                                                                                                                 Брэст, 2008. – С. 12–14.

ВЕРА ЕМЕЛЬЯНОВІЧ. «ПАСЕЯНАЕ ТАБОЮ РАСЦЕ...»

«ПАСЕЯНАЕ ТАБОЮ РАСЦЕ...»: СЛОВА ПРА КАЛЕГУ, СЯБРА, ДАРАДЧЫКА  

Ёсць людзі, якія не жывуць, а тлеюць, з усёй сілы аберагаюць самога сябе. А ёсць такія, якія, не шкадуючы сябе, гараць вялікім агнём, поўнасцю аддаючыся любімай справе, дапамагаючы іншым жыць і працаваць. Такой самаадданай, самаахвярнай у служэнні абранай прафесіі і роднай беларускай мове была і Галіна Мікалаеўна Малажай — мая калега, мой сябар і дарадчык. Сёння, з нагоды 70-ых угодкаў Галіны Мікалаеўны, хочацца сказаць пра яе добрае, шчырае слова, успомніць некаторыя моманты з жыцця.
  
Мы пазнаёміліся даўно, яшчэ ў школьныя гады. Вучыліся разам у СШ № 1 г. Брэста. Я была тады ў дзясятым класе, Галя — у дзявятым. Наша настаўніца рускай мовы і літаратуры Р. Я. Нодыльман, чалавек высокаадукаваны і творчы, часта давала лепшым вучням сачыненні на вольныя тэмы для ўдзелу ў розных гарадскіх конкурсах. Дала адну тэму (дакладна ўжо не помню, якую) і нам з Галяй. Мы разам вывучылі патрэбную літаратуру ў бібліятэцы, а потым пісалі сачыненне дома ў Галі. Тады ж я пазнаёмілася з Галінымі бацькамі: інтэлігентным, вельмі стрыманым, негаваркім Мікалаем Сцяпанавічам і прыгожай, ветлівай Галінай мамай — Надзеяй Лукінічнай. Затым мы вучыліся на філалагічным факультэце нашага Брэсцкага педінстытута, працавалі ў школах, а з верасня 1963-га года 41 год працавалі на адной кафедры.  
       
Мы сябравалі. Разам ездзілі здаваць кандыдацкі экзамен па філасофіі ў Гародню, дзе амаль тыдзень жылі ў студэнцкім інтэрнаце ў адным пакоі. Галіна Мікалаеўна падрабязна піша пра гэта ў аўтабіяграфіі, змешчанай у кнізе “Святло сакавіцкага слова” [1, с. 13-14]. Разам з іншымі выкладчыкамі кафедры беларускай мовы ездзілі ў экспедыцыі па Берасцейшчыне збіраць матэрыялы для “Дыялекталагічнага атласа беларускай мовы”. Ездзілі на навуковыя канферэнцыі ў Мінск і Гомель. Сябравалі сем’ямі. Мы з мужам былі на вяселлі ў сына Галіны Мікалаеўны. Яна з Валянцінам Мікалаевічам — на вяселлі маёй дачкі. Хадзілі адна да адной у госці. Абменьваліся рэцэптамі прыгатавання розных страў і нарыхтовак гародніны на зіму.   
        
У Галі доўга не было сваёй кватэры. Жыла з мужам і сынам спачатку з бацькамі ў драўляным доміку без выгод на Палявой (зараз Сікорскага), затым, пакуль не атрымала кватэры, у студэнцкім інтэрнаце. Ніколі не жалілася на свой побыт. Усюды ёй было добра. Рабіла ўсё вельмі хутка. Такі спрыт быў у яе руках, што я ёй па-добраму зайздросціла. Гатавала вельмі смачна. Умела ўсё рабіць: шыла, вязала, вышывала — і ў маладосці і пазней, калі нарадзіліся ўнучкі, знаходзіла час, каб нешта для іх пашыць. У мяне дагэтуль ёсць вялікая хустка-накіданка, якую я вязала па ўзоры, што паказала мне Галя. Часта мы разам хадзілі з працы дадому. Ішлі пешшу. Галя не любіла ездзіць. Абмяркоўвалі розныя падзеі ў інстытуце, на факультэце, у сем’ях. Галя была шчырай, адкрытай, яшчэ ў маладосці ўсяму давала сваю ацэнку, магла мудра разважыць і параіць, як вырашыць тую ці іншую праблему.  
      ​ 
У інстытуце Галя, нягледзячы на вялікія вучэбныя нагрузкі (нам адразу далі лекцыйныя курсы), тэрмінова ўключылася ў навуковую працу. Абрала тэму дысертацыі, купіла друкарскую машынку, навучылася друкаваць, сама набірала на машынцы свае артыкулы, а пазней — дысертацыю і кнігі. Часта ўшчувала мяне, што не ўмею друкаваць.  
       
Як загадчыца кафедры Галіна Мікалаеўна творча падыходзіла да вучэбных планаў і праграм, была ініцыятарам стварэння менавіта праграм, вучэбна-метадычных дапаможнікаў і падручнікаў, якіх не хапала ў рэспубліцы. Яе вылучала творчая энергія, актыўнасць, мэтанакіраванасць, незвычайная працаздольнасць, патрабавальнасць. Патрабавальнай Галіна Мікалаеўна была не толькі да нас, членаў кафедры, але і, у першую чаргу, да сябе. Яе жыццёвым крэда былі словы С. Грахоўскага, якія сталі крылатымі: “Спынішся — плынню адгоніць назад”. Яна часта паўтарала гэтыя словы мне і іншым выкладчыкам кафедры. Не спыняцца на дасягнутым, ісці наперад да ажыццяўлення пастаўленай мэты — так, на думку Галіны Мікалаеўны, трэба было працаваць.  
       
Мяне падтрымлівала. Рэдагавала некаторыя мае працы. Была на абароне дысертацыі. Менавіта Галіна Мікалаеўна параіла мне звярнуцца да прафесара Ф. М. Янкоўскага з просьбай быць у мяне першым апанентам (між іншым, Фёдар Міхайлавіч заўсёды называў нас каляжанкамі). Часам была мною не задаволена. Помню, так было, калі мы ў 1985 годзе паехалі ў Мінск на нараду пры Міністэрстве адукацыі па пытаннях дыялекталагічнай практыкі. Я падрыхтавала ратапрынтную праграму дыялекталагічнай практыкі, і патрэбна было перадаць яе кіраўнікам нарады для абмеркавання і, магчыма, для выдання як вучэбнай, бо такой праграмы ў рэспубліцы яшчэ не было. Я выйшла за кафедру з праграмай у руцэ, пачала гаварыць пра дыялекталагічную практыку ўвогуле, пра тое, якія ў нас своеасаблівыя гаворкі, і так захапілася, што забыла сказаць пра гэтую праграму. Калі села на месца, Галіна Мікалаеўна, пакрыўджаная, спытала: “А праграма? А чаго ты сюды ехала?”  
       ​ 
Зрэдку былі рознагалоссі, але Галіна Мікалаеўна заўсёды магла доказна пераканаць у сваёй праваце. Калі ўкладалі “Дыялектны слоўнік Брэстчыны”, загадчыца прапанавала даваць у алфавітным парадку не толькі рэестравыя словы, але і словы-сінонімы ўнутры радоў. Я была супраць: была ўпэўнена, што словы ўнутры раду трэба размяшчаць паводле распаўсюджанасці іх у гаворках.  
    ​ 
Калі кафедра была падзелена на дзве і Галіна Мікалаеўна пачала ствараць аўтарскі калектыў для падрыхтоўкі школьных падручнікаў, яна сказала мне: “Ты кандыдат навук, дацэнт, калі ласка, шукай суаўтараў, стварай свой калектыў, а я буду працаваць з моладдзю”. З моладдзю яна заўсёды працавала многа, самааддана, гаварыла: “Людзей трэба падымаць, даваць магчымасць адчуць сілу ўласных крылаў”. У аўтабіяграфіі напісала, што ў сваёй працы з маладымі выкладчыкамі кіравалася словамі Ларысы Геніюш “Каб з нашых гнёздаў не пеўнікі на плот, а горда арляняты выляталі” [1, с. 23].  
     ​ 
Хочацца яшчэ сказаць пра тое, што мяне заўсёды ўражвала ў Галі. Гэта яе трываласць, мужнасць, уменне трымацца ў самыя складаныя моманты жыцця. У яе было цяжкае жыццё: хворы ад нараджэння сын, яго смерць у маладыя гады, засталіся без бацькі малыя ўнучкі. А яна ніколі не жалілася на свой лёс, мужна зносіла ўсе нягоды. Вось некаторыя балючыя ўспаміны. Калі яе сыну зрабілі запозненую няўдалую аперацыю і мы з мужам сабраліся наведаць яго ў шпіталі, Галя папрасіла падтрымаць Гену (так звалі сына Галіны Мікалаеўны), сказаць, што аперацыя прайшла паспяхова, што ён, як і мой муж, які перанёс такое ж захворванне, будзе жыць, будзе цешыцца сваімі дачушкамі, хадзіць у грыбы, рыбачыць і г. д. Гэта была святая мана. Я ледзь стрымлівалася, каб не заплакаць. А як было ёй, ведаючы, што страчвае адзінага сына? 
      
Галя расказвала мне свой сон. Незадоўга да адыходу Гены з жыцця ёй прыснілася памерлая мама, якая папракала яе за тое, што быццам бы дрэнна даглядае сына, і пагражала забраць яго да сябе. Прачнуўшыся, Галя пабегла на могілкі. Стоячы на каленях перад мамінай магілай, у роспачы прасіла не забіраць яго: ён такі малады, у яго малыя дзеці! Калі Гена памёр і Галіна Мікалаеўна паехала ў Мікашэвічы забіраць заказаны там помнік, то, убачыўшы партрэт сына на граніце, страціла прытомнасць. А на працы не паказвала, як ёй невыносна цяжка, толькі з галавою акунулася ў навуку. Замкнулася ў сабе, перастала быць такой адкрытай, як раней. Навуковая праца ратавала яе, давала ёй сілы жыць. Яна працавала самаахвярна, апантана. На працы і згарэла. А як яна трымалася, калі моцна захварэла сама! Прыкаваная да ложка цяжкай хваробай, да апошняга працавала: пісала і рэдагавала кнігі, вычытвала і рэцэнзавала дысертацыі, кансультавала аспірантаў. Я адчуваю віну перад Галяй, калі незадоўга да яе адыходу, наведаўшы яе ў бальніцы і ўбачыўшы на яе вачах слёзы, пачала гаварыць банальнае: “Трэба спадзявацца на лепшае. Надзея памірае апошняй і г. д.” 
      
Калі можна да яе звярнуцца зараз, калі яна мяне пачуе, я хачу сказаць: “Дарагая Галіна Мікалаеўна, родная, мілая Галя, у цябе на помніку высечаныя словы: “Пасеянае табою ўзрасце”. Гэта так. Яно ўжо расце. Жывуць, шчаслівыя, твае ўнучкі, бегаюць па двары, радуючыся сонейку, праўнучкі. Выдаюцца і перавыдаюцца твае кнігі. Вывучаюць па іх нашу родную мову школьнікі, спасцігаюць азы навукі студэнты. Працуюць, удзячныя табе за падручнікі, настаўнікі і выкладчыкі. Сведчаннем таго, што ты жывеш сярод нас, тваіх калег, сяброў і аднадумцаў, з’яўляецца і прысвечаная табе аўдыторыя ў родным універсітэце.

                                                                    Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі :                                                                                матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі,                                                                                                                          Брэст, 20–21 сакавіка 2008 года :                                                             да 70-годдзя з дня нараджэння Галіны Мікалаеўны Малажай.–                                                                                                                                                 Брэст, 2008. – С. 6–8.

ТАМАРА КАНАНЕНКА. ВУЧЫЦЦА Ў НАСТАЎНІКА

ВУЧЫЦЦА Ў НАСТАЎНІКА

У адным з абразкоў Ф. М. Янкоўскага ёсць радкі з чутага: “...Узяўся — глядзі. За што ўзяўся — таго глядзі. ...А ўзяўся, стаў на службу — службы глядзі. Глядзі, каб з людзьмі чалавекам быў” [1, 288] і словы аўтара абразкоў: “Глядзець! Адно яно, гэта глядзець, спараджае і даглядаць, даглядаць хораша, старанна, даглядаць рупліва; глядзець — гэта і гадаваць, і выхоўваць на чалавека, і выводзіць на чалавека, выводзіць у людзі, выводзіць у свет і зберагаць, хаваць, пільнаваць...” [1, 286]. Усё гэта толькі малая частка з таго, што можна і трэба сказаць нам, яе вучням, пра Галіну Мікалаеўну Малажай — Вучонага і Настаўніка ад Бога, якая так глядзела людзей, ішла з людзьмі, была і заўсёды застанецца ў памяці многіх Чалавекам. Ідучы па цярністай жыццёвай дарозе, яна ніколі не дэманстравала ні перад кім сваёй перавагі, значнасці. Была  вялікая і простая заўсёды адначасова. Аднак яе прысутнасць у любой сітуацыі ці падзеі патрабавала напружання і ўвагі. Бо яна сама жыла працай і ў працы. Яе полымя творчасці гарэла ярка і палымяна і грэла іншых. І нас, тых, каму пашчасціла быць побач і каму хацелася хоць крышачку наблізіцца да яе шматмернага таленту, навучыцца ў яе глядзець і бачыць, адчуваць і разумець слова, людзей. Яна вучыла і выхоўвала сваім жыццём, асабістым прыкладам, пачынаючы са стылю кіраўніцтва кафедрай (спакойным, прафесійным, вытрыманым), штодзённай руплівай працай за пісьмовым сталом, а потым за камп’ютарам (прафесар Г. Малажай першая на факультэце асвоіла гэтае дасягненне прагрэсу і, ацаніўшы яго, шчыра радавалася, асабліва, калі вывучала новую для сябе функцыю “такой разумнай машыны”, з якой падчас працы магла ласкава размаўляць, хвалячы за паслухмянасць)  і заканчваючы вандроўкай у прыроду. Галіна Мікалаеўна вельмі любіла лес, хоць бываць у ім ёй выпадала не часта. І тут яе ўрокі працягваліся. Яна знаходзіла ў лесе столькі прыгожых, цікавых мясцін, адценняў разнастайных колераў, форм нежывых прадметаў, пераўвасобленых прыродай у знаёмыя фігуры,  жывыя карціны і вобразы-постаці, што вымушала захапляцца яе адкрыццём і здзіўляцца яе воку, здольнасці глядзець і бачыць.  І на выказанае ўслых здзіўленне з лёгкай усмешкай адказвала: “Вучуся па кніжках пра прыроду. Не прапускаю ніводнага радка, калі чытаю ці перачытваю Коласа, Брыля, Караткевіча, Мележа, Адамчыка...” (але тут трэба сказаць, што яна ўмела чытаць адразу ўсю старонку тэксту (Божы дарунак?!), калі трэба было выбраць адпаведную моўную адзінку, і вучыла гэтаму майстэрству іншых, калі не атрымаецца, то хаця б паспрабаваць). Падчас такіх паездак у прыроду, калі здараліся, яна падавала прыклад стараннай, руплівай працы і тут, дэманстравала вялікае майстэрства актыўна адпачываць. У адказ на рэпліку-здзіўленне “прафесар умее збіраць чарніцы?!” аднаго з ягаднікаў яна першая напаўняла кубак-“наберушку” і перамагала ў стыхійна арганізаваным спаборніцтве. Пасля такой заяўкі рукі многіх “паляўнічых” рабіліся спрытнейшыя, кожны хацеў не адстаць ад Майстра. 

Гарманічная, яна была прыгожая і дасканалая ва ўсім: у напісаных ёю для студэнтаў, вучняў, настаўнікаў кнігах (у іх заўсёды была новая ідэя, накірунак у пазнанні тайны мовы — гэтай складанай сістэмы, якую і вучыла расшыфроўваць і ўтаймоўваць, — гэты велізарны і глыбокі акіян звычайных і незвычайных слоў); у пераканальна аргументаваных водгуках на аўтарэфераты і кандыдацкія дысертацыі; у цікавых змястоўных артыкулах і выступленнях на міжнародных і рэспубліканскіх форумах навукоўцаў. Яна была гарманічная ў сваёй знешняй прыгажосці, жаночай прывабнасці,  уменні ладзіць з людзьмі, у захапленні прыродай, рэдкія “сустрэчы” з якой тлумачацца яе адзінай “няздольнасцю” ў жыцці —  адарвацца ад пісьмовага стала.  
        
Здзіўляла яе прыроджаная працаздольнасць і працавітасць. Прафесар  была пераканана, што абараніць мову  можна толькі мовай, якой служыла і слугавала, сеючы Святло ведаў не толькі пра мову, але і пра законы ўпарадкавання свету. Тэксты-ілюстрацыі ў яе працах — найбольш яркія, удалыя старонкі жыццяпісу народа, пісьменнікаў, творы якіх яна яшчэ раз па-майстэрску прапаноўвала чытачу-філолагу, выбіраючы тыя мясціны-радкі, якія маюць найбольшую эстэтычную і ідэалагічную каштоўнасць як  здабыткаў народнай культуры.  
        
“Я меў шчасце вучыцца ў яго працаваць”, — словы Ф. М. Янкоўскага пра свайго настаўніка (акадэміка Віктара Баркоўскага) паўтараю пра Г. М. Малажай, у якой мела шчасце вучыцца студэнткай і ўжо выкладчыцай на кафедры. Многа гадоў адчувала пастаянную ўвагу да сябе з яе боку ў канкрэтных справах, парадах, падказках, уроках жыцця і працы. Яе настаўніцкая праца неаддзельная ад мацярынскай апекі і абароны. Гэта ж колькі трэба было мець фізічных і маральных сіл, каб папраўляць цярпліва табой напісанае, падказваць і накіроўваць, хваліць (нават калі для гэтага не было падстаў), каб заахвоціць на працу далей, і бласлаўляць у друк і першыя спробы, і ўжо пазней больш “спелыя” публікацыі. Часта яна першая была ініцыятарам “чужой” працы: многія з яе вучняў і калег могуць прыгадаць, як, не пасягаючы на іх свабоду, Галіна Мікалаеўна выдавала план-праспект новай працы, якая патрэбна для вучняў ці студэнтаў, і даводзіла, пераконвала, што аўтарам павінен стаць менавіта ты, бо “гэта тваё і табе па сіле”. Яна тварыла сама і вітала творчы рост тых, хто рабіў справу годна і сумленна. Выводзіла ў людзі, у філалогію, у жыццё.  
      ​ 
 Вялікі дзякуй, НАСТАЎНІК! 
                                                                              
                                                                                     Літаратура 

1. Янкоўскі, Ф. Само слова гаворыць / Ф. Янкоўскі. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1986. – 318 с.

                                                                    Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі :                                                                                матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі,                                                                                                                          Брэст, 20–21 сакавіка 2008 года :                                                             да 70-годдзя з дня нараджэння Галіны Мікалаеўны Малажай.–                                                                                                                                                 Брэст, 2008. – С. 8–10.

МІКАЛАЙ ПАШКЕВІЧ. З ПАШАНАЙ І ЛЮБОЎЮ. ШТРЫХІ ДА ПАРТРЭТА НАСТАЎНІКА

З ПАШАНАЙ І ЛЮБОЎЮ: ШТРЫХІ ДА ПАРТРЭТА НАСТАЎНІКА

Ёсць людзі, якія маюць талент, як кажуць, ад Бога. Да іх належала і Галіна Мікалаеўна Малажай — чалавек высакароднай душы, нястомны працаўнік на ніве беларускай філалогіі і адукацыі. 

Мне пашчасціла быць студэнтам Г. М. Малажай. Добра памятаю восень 1981 года — пачатак маёй вучобы на філалагічным факультэце Брэсцкага педагагічнага інстытута. Свежыя ўражанні, нечаканыя адкрыцці, новыя вучэбныя дысцыпліны, незнаёмыя выкладчыкі… Прыходу апошніх у аўдыторыю мы, першакурснікі, чакаем з асаблівым хваляваннем. Інтуітыўна ацэньваем сваіх будучых экзаменатараў, цешым сябе надзеяй на лепшае, радуемся, калі нашы “прагнозы” спраўджваюцца. У другім семестры да нас, першакурснікаў, прыйшла чытаць лекцыі па сучаснай беларускай мове Г. М. Малажай. Гэтае прозвішча мы ўжо добра ведалі, паколькі працавалі з дапаможнікам “Практыкум па беларускай мове”, адным з аўтараў якога была і Галіна Мікалаеўна. Яшчэ раней ад студэнтаў старэйшых курсаў таксама даведаліся, што яна выкладчык сур’ёзны, патрабавальны, валодае глыбокімі ведамі, карыстаецца аўтарытэтам у інстытуце. І гэта было сапраўды так. Тры з паловай гады, на працягу якіх Галіна Мікалаеўна вяла ў нас заняткі па розных лінгвістычных дысцыплінах, далі магчымасць убачыць і адчуць, наколькі яна эрудыраваны, інтэлігентны і тактоўны чалавек. У ёй гарманічна спалучаліся патрабавальнасць з добразычлівасцю, справядлівымі адносінамі да студэнтаў. 
       ​ ​ 
Галіна Мікалаеўна была не толькі выдатным навукоўцам і педагогам. Яна мела добрую, шчодрую душу. Яшчэ ў студэнцкія гады звярнуў увагу на тое, што
Г. М. Малажай заўсёды шчыра радуецца поспехам тых, каго вучыць, з кім працуе. Прыгадваюцца моўныя святы “Ты будзеш звінець, мая родная мова”, “Матчына слова”, “Напісанае застаецца”,  якія ладзіліся на факультэце. Іх сцэнарыстамі і рэжысёрамі былі маладыя выкладчыкі М. І. Новік і С. Р. Рачэўскі. Кожны раз у зале абавязкова прысутнічала і Г. М. Малажай. Яе шчаслівая ўсмешка была найвышэйшай адзнакай убачанаму на сцэне. Яна радавалася роднаму слову, радавалася за сваіх калегаў-паплечнікаў, за студэнтаў — удзельнікаў вечарыны. Пазней, калі я прыйшоў працаваць на кафедру, якую шмат гадоў узначальвала Галіна Мікалаеўна, пераканаўся, што да ўсіх сваіх калегаў яна ставіцца з павагаю, умее тактоўна параіць, далікатна падказаць, своечасова падтрымаць.   
        
Мы, студэнты, ганарыліся тым, што вучыліся па кнігах, напісаных Галінай Мікалаеўнай. На занятках па сучаснай беларускай мове даведаліся пра яе арыгінальную лексікаграфічную працу — першы ў славістыцы слоўнік “Беларуская перыфраза”, пазнаёміліся са зместам манаграфіі “Сучасная беларуская мова. Перыфраза”. Памятаю, як хвалявалася большасць з нас, калі трэба было зрабіць лінгвістычны аналіз мастацкага твора. Хацелася выканаць заданне так, каб не было сорамна перад аўтарам вучэбнага дапаможніка “Лінгвістычны аналіз тэксту”. Сёння Г. М. Малажай вядома як аўтар і суаўтар многіх вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў, якімі карыстаюцца ў ВНУ і агульнаадукацыйных школах. Навуковую дзейнасць Г. М. Малажай больш за сорак гадоў актыўна спалучала з падрыхтоўкай педагагічных кадраў. Сотні былых яе выпускнікоў працуюць у школах нашай рэспублікі. Мне, як кіраўніку педагагічнай практыкі студэнтаў, не раз даводзілася чуць, з якой павагай і пашанай вымаўляюць настаўнікі-філолагі прозвішча свайго былога настаўніка.  
        
Заслужаным аўтарытэтам карысталася і карыстаецца прафесар  Г. М. Малажай і сярод вучоных айчыннай філалогіі. Пацвярджэннем таму з’яўляюцца артыкулы пра яе жыццёвы і творчы шлях, якія змешчаны ў энцыклапедычных даведніках “Беларуская мова” і “Беларускія пісьменнікі”. Талент, памножаны на штодзённую руплівую працу, прынёс вядомасць і павагу Г. М. Малажай — мовазнаўцу, прафесару, педагогу, чалавеку.
                                                                    Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі :                                                                                матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі,                                                                                                                          Брэст, 20–21 сакавіка 2008 года :                                                             да 70-годдзя з дня нараджэння Галіны Мікалаеўны Малажай.–                                                                                                                                                 Брэст, 2008. – С. 17–18.

СТАНІСЛАВА КАРАЛЕВІЧ. «ТАК БАЧЫЦЬ, ТАК ДУМАЦЬ, ТАК АДЧУВАЦЬ...»
(ПРА АДМЕТНАСЦЬ МОЎНАЙ АСОБЫ Г. М. МАЛАЖАЙ)

«Так бачыць, так думаць, так адчуваць …»
                                       (Пра адметнасць моўнай асобы Г. М. Малажай)                                  

Калі надыходзіць 15 сакавіка, то на філалагічным факультэце з удзячнасцю і глыбокай павагай згадваюць Галіну Мікалаеўну Малажай, якая нарадзілася менавіта ў гэты вясновы дзень. Побач з ёю мне было лёсам падорана прайсці болей за дваццаць гадоў, і сёння хочацца ўзнавіць вобраз гэтага незвычайнага чалавека.  
     ​ 
Галіна Мікалаеўна помніцца мне светла і вельмі яскрава, бо яна была сярод нас яшчэ зусім нядаўна. Але прымаючы да ўвагі чыёсьці выслоўе пра тое, што самая лепшая памяць у кнігі (кнігі памятаюць і пра тое, што ў іх напісана, і пра тых, хто іх напісаў), я звярнуся да “Лінгвістычнага аналізу тэксту” — адной з першых кніг, створаных
Г. М. Малажай. Аўтарскага тэксту ў гэтай кнізе менш за палову (бо гэта практычны дапаможнік), але тут на кожнай старонцы выяўляюцца амаль усе вызначальныя рысы асобы Г. М. Малажай. Яны выступаюць не толькі ў змястоўных разважаннях пра сутнасць лінгвааналізу ці пра яго прыёмы, не толькі ў сапраўды ўзорных прыкладах такога аналізу ў выкананні аўтара, але нават у заданнях, якія складаюцца з двух-трох радкоў, у пытаннях, у эпіграфах, што пададзены перад тэкстамі, зрэшты, у адборы саміх тэкстаў. І канешне, у мове самой Галіны Мікалаеўны… 
       ​ 
Грунтуючыся на найноўшых поглядах на моўную асобу, на думцы пра тое, што вычарпальнае яе апісанне павінна ўключаць характарыстыку семантыка-страявога ўзроўню яе тэкстаў, але абапірацца пры гэтым на рэканструкцыю моўнай карціны свету і высвятленне жыццёвых ці сітуатыўных матываў аўтара [1, с. 3], паспрабуем засяродзіць увагу на гэтых структурных узроўнях моўнай асобы Г. М. Малажай. Хачу зазначыць, што і сама Галіна Мікалаеўна аналізавала мову таго ці іншага аўтара з улікам названых паказчыкаў. Словаўжыванне пісьменніка ці паэта, падкрэслівала яна, з’ява не выпадковая: “мастак слова … у творчым працэсе сам так бачыць, так думае, так адчувае” [2, с. 34].  
        
Паразважаем над тым, як бачыла, як усведамляла Г. М. Малажай сваё месца ў свеце. Думаю, вызначальным для светаразумення гэтага глыбока адукаванага і ўсебакова дасведчанага вучонага-філолага, чалавека выдатнага інтэлекту, таленавітага педагога выступала найперш усведамленне ўласнай прыналежнасці да беларускай інтэлігенцыі, беларускай культуры і асветы. Г. М. Малажай — свядома ці падсвядома — была (і застаецца!) удзельнікам і стваральнікам нацыянальнага лёсу, бо яна належала да той сілы, што здаўна захоўвала і выпрацоўвала грамадскія ідэалы, у паўсядзённым жыцці выконвала задачу вызначэння культурных каштоўнасцяў і духоўна-этычных установак. Невыпадкова, мабыць, у яе кнігу трапіла такая цытата-сцверджанне: “Чытанне — творчае і нялёгкае аднаўленне вобразаў і сэнсаў — мае ні з чым не параўнанае значэнне ў духоўным развіцці, у разумовай дзейнасці чалавека і ў жыцці пачуццяў…” (А. У. Чычэрын) [2, с. 12–13]. Думаецца, што і зместам свайго жыцця Галіна Мікалаеўна невыпадкова абрала працу на найбольш багатай у гэтых адносінах, найбольш удзячнай, найбольш плённай глебе — на ніве роднай мовы, у якой спакон веку выражаецца душа народа, адлюстроўваюцца вечныя ісціны і агульначалавечыя ідэалы, выступаюць надзённыя патрабаванні часу і грамадства. На гэтай дзялянцы яна многа і напружана працавала ўсё сваё творчае жыццё, не шкадуючы ні сілы, ні часу, ні здароўя, і менавіта таму такім багатым аказаўся яго плён.  
       
Разам з тым Галіна Мікалаеўна была прадстаўніцай інтэлігенцыі не толькі як своеасаблівай культурнай супольнасці, але і як прафесіянальнага грамадскага пласта. Па вялікім рахунку, яна нарадзілася Настаўнікам, і таму навучыць спасцігаць праз слова мудрасць стагоддзяў і прыгажосць свету стала мэтай яе жыцця. Дзеля гэтага
Г. М. Малажай засяроджвала ў сваёй кнізе ўвагу на тых творах беларускай літаратуры, у мове якіх знайшлі найбольш поўнае выражэнне скандэнсаваныя ў мастацкіх вобразах думкі і пачуцці многіх людзей — пра сэнс чалавечага існавання, пра родный край, хараство свету, каханне, вернасць, мужнасць, сумленне. 
      
У кнізе “Лінгвістычны аналіз тэксту” Галіна Мікалаеўна вучыць, галоўным чынам, раскрываць прыгажосць слова і яго глыбінны сэнс. Вядома, што мастацкі твор як музычны інструмент: яго гучанне залежыць ад таго, хто да яго дакранаецца. Як пераканаўча сведчаць пададзеныя ў кнізе прыклады лінгвістычнага аналізу тэкстаў, выкананага асабіста Галінай Мікалаеўнай, у гэтым плане сама яна была майстрам-віртуозам. У светабачанні Г. М. Малажай як філолага шчасліва спалучаліся здольнасць і вобразнага ўспрымання рэалій рэчаіснасці, і вобразнага прачытання слоў, што выступаюць знакамі гэтых рэалій; да таго ж яна валодала ўменнем падвесці чытача да ўсведамлення ўсіх моўных нюансаў. Яе лінгвістычны аналіз жывы і адухоўлены, заўсёды падсвечаны яе ўласнымі пачуццямі. Але нягледзячы на тое, што ў створаных Галінай Мікалаеўнай тэкстах адчуваецца і яе жаночая эмацыянальнасць, і пэўная выбіральнасць успрыняцця, тут разам з тым выяўляецца своеасаблівы аналітычны склад яе мыслення, што дазваляў адхіліцца, абстрагавацца ад канкрэтных вобразаў і пачуццяў, каб зрабіць важныя высновы і лагічныя абагульненні, без якіх немажліва было б ствараць кнігі накшталт “Лінгвістычнага аналізу тэксту”. Мяркую, дзякуючы такому спалучэнню мы сёння і маем яе закончаныя грунтоўныя працы, якім, безумоўна, наканаваны шчаслівы і доўгі лёс. 
      
Выключная працаздольнасць дазваляла Галіне Мікалаеўне плённа займацца творчай навуковай, арганізацыйна-метадычнай, выкладчыцкай працай і быць пры гэтым дасканала дасведчанай у дасягненнях класічнай і сучаснай філалогіі. Аднак, ідучы ў нагу з часам, яна нязменна заставалася настаўнікам. Прафесар Г. М. Малажай не загрувашчвала сваіх кніг складанай тэрміналогіяй, таму што ўмела давесці няпростую думку простымі і зразумелымі словамі. Тым больш здзіўляе змястоўнасць, ёмістасць яе кнігі пры ўяўнай прастаце. У яе дапаможніку, акрамя тэарэтычнага матэрыялу і разгорнутага лінгвістычнага аналізу вершаў Багдановіча і апавяданняў Брыля, змешчаныя амаль паўсотні твораў аж дваццаці аўтараў. Яны забяспечаныя заданнямі для аналізу, бібліяграфічнымі спісамі, а яшчэ да кожнага з тэкстаў Галіна Мікалаеўна прадпасылае як эпіграф выказванне пра аўтара тэксту. Гранічна дакладныя для вызначэння адметнасці ідыястылю пісьменніка, заўсёды дарэчныя, яны сведчасць і пра грунтоўную, глыбокую дасведчанасць Г. М. Малажай у гісторыі беларускай літаратуры, і пра яе жаданне дапамагчы студэнту не толькі ў спасціжэнні зместу твора, але і ў разуменні пісьменніка-чалавека. У заданнях, каментарыях, парадах аўтар раскрываецца і як выдатны знаўца фальклору, і як дасведчаны гісторык мовы, і як руплівы даследчык, бо неаднойчы гэтыя заданні сведчаць, што Галіна Мікалаеўна імкнулася разам з пісьменнікам прайсці па шляху пошуку найдакладнейшага слова ці выразу (я маю на ўвазе зварот да чарнавікоў многіх тэкстаў). 
      
Здольнасць глыбока пранікаць праз мову ў сэнсавую глыбіню твора, тонкае разуменне і адчуванне ўсіх абертонаў моўнай адзінкі і, канешне, жаданне перадаць гэтае разуменне і адчуванне чытачам і сваім вучням не маглі не адбіцца і на асабістым маўленні гэтага аўтара. Семантыка-страявая арганізацыя ідыястылю
Г. М. Малажай адметная ў некалькіх аспектах. Па-першае, яе навуковаму выкладу ўласцівыя дакладнасць і змястоўнасць. У выказваннях Галіны Мікалаеўны не бывае лішніх слоў, за кожным стаіць скандэнсаваны сэнс, які можна расшыфроўваць, разгортваць: “Скурганелае (сэрца) – ёмісты эпітэт, яго не заменіш без падвойнай страты  сэнсавай і эмацыянальнай; “Слова стыць, якое ўспрымаецца і літаральна, і метафарычна, выяўляе падтэкставую антанімічнасць: ледзяная, сцюдзёная вада і юнацкае, гарачае сэрца”. Па-другое, лаканічнасць спалучаецца з прастатой навуковага выкладу, з яго гранічнай даступнасцю, што дазваляе акрэсліць яе ідыястыль як навукова-вучэбны. “Сэнсавая глыбіня мастацкага твора раскрываецца пры непаспешлівым, удумлівым чытанні,” — зусім будзённа распачынае настаўнік гаворку са студэнтамі ў “Прадмове” [2, с. 3]. Яна пазбягае традыцыйных раздзелаў з аглядам навуковых прац папярэднікаў, аднак арыгінальна звяртае ўвагу студэнтаў на існуючыя напрацоўкі праз сціслую фармулёўку задання. “Лінгвістычны аналіз тэксту, — піша, напрыклад, яна, — ужо даўно зацікавіў філолагаў. Прачытайце цытаты з навуковых прац. Зрабіце вывад, што неабходна мець на ўвазе пры лінгвааналізе літаратурнага твора” [2, с. 10]. Спецыяльныя тэрміны ўводзяцца ў яе кнізе нязмушана, як бы паміж іншым, параўн.: М. Багдановіч, напрыклад, лічыў паўтарэнне галосных (асананс) і паўтарэнне зычных (алітэрацыю) найбольш тонкімі сродкамі паэтычнага ўздзеяння [2, с. 33]. Галіне Мікалаеўне, несумненна, быў ўласцівы асаблівы талент падказваць, як і над чым павінен задумвацца чытач. Не навязваючы сваёй думкі (інтэрпрэтацыя сэнсу моўных адзінак можа мець суб’ектыўны характар), яна нібыта вядзе чытача за сабой. Паказальным у гэтых адносінах з’яўляецца высокачастотнае ўжыванне ў яе мове пэўна-асабовых сказаў з абагульненым значэннем: “Паспрабуем замяніць слова…” “Прыгледзімся да прыметнікаў…”; “Заменім цяперашні час на прошлы…”. Настаўнік увесь час гатовы як да дыялогу (“Магчыма, хто-небудзь запярэчыць…”), так і да адказу на пярэчанні (“Адказ на гэта такі…”). 
       
Нарэшце, яшчэ адна асаблівасць вучэбна-навуковага стылю Галіны Мікалаеўны: ён насычаны вобразнымі і выразнымі сродкамі. І не толькі таму, што гэтыя сродкі выступаюць аб’ектам аналізу, а яшчэ і таму, што Г. М. Малажай фактычна жыла ў свеце моўных вобразаў і карысталася імі гэтак жа арганічна, як і дыхала. У яе ідыястылі ўзнікаюць незвычайныя фармулёўкі метафарычнага зместу невыпадкова (сплаў думкі і пачуцця, жудаснае шматкроп’ерадкі з фанетычным “сакрэтам”; вобразнасць мовы стрыманая, асцярожная; метафара “прасілася” ў радок;       радок павінен быў загаварыць, засвяціцца); ужываюцца эпітэты (інтэлектуальная чуласць, пранізліва-драматычныя радкі); выкарыстоўваюцца сінонімы (успамінаюцца, падбіраюцца словы; шліфавалася, адточвалася думка); антонімы (Радкоў мала, а сказалі яны багата; У перакладчыкаў бываюць не толькі страты, а і знаходкі) і інш.   
     
Кожная з кніг Г. М. Малажай сведчыць пра яе высокую грамадзянскасць, сапраўдную чалавечнасць і прыгожую душу, што і адгукалася з гатоўнасцю на ўсё прыгожае, сапраўднае, вартаснае ў літаратуры роднага — і не толькі — краю. Пройдуць дзесяцігоддзі, а з іх старонак будзе зноў і зноў прамаўляць да наступных пакаленняў чалавек, адданы роднаму краю, улюбёны ў роднае слова, майстар адмысловага карыстання мовай, вучоны, Настаўнік, а яшчэ і мілая жанчына, што нарадзілася на прадвесні, — Галіна Мікалаеўна Малажай. 

  
                                                                                  Літаратура 

1. Караулов, Ю. Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения / Ю. Н. Караулов // Язык и личность : [сборник статей] / Академия наук СССР, Институт русского языка ; [ответственный редактор Д. Н. Шмелев]. – Москва, 1989. – С. 3–11.

2. Малажай, Г. М. Лігнгвістычны аналіз тэксту : заданні, тэксты, парады /
Г. М. Малажай. – Мінск : Вышэйшая школа, 1982. – 270 с.

                                                                    Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі :                                                                                матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі,                                                                                                                          Брэст, 20–21 сакавіка 2008 года :                                                             да 70-годдзя з дня нараджэння Галіны Мікалаеўны Малажай.–                                                                                                                                                 Брэст, 2013. – С. 5–6.

ЛЮДМІЛА ВАСЮКОВІЧ. НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНАЯ СПАДЧЫНА
ПРАФЕСАРА Г. М. МАЛАЖАЙ

НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНАЯ СПАДЧЫНА 
ПРАФЕСАРА Г. М. МАЛАЖАЙ У КАНТЭКСЦЕ 
АЙЧЫННАЙ МЕТОДЫКІ ХХІ СТАГОДДЗЯ

У кантэксце развіцця найноўшых педагагічных ідэй у 90-я гг. ХХ ст. адбываецца станаўленне лінгваметадычнай школы прафесара Галіны Мікалаеўны Малажай. Як вядома, крытэрыямі прызнання навуковай школы выступаюць: 1) высокі індэкс цытавання, частотнасць спасылак на працы аўтарытэтных вучоных у дысертацыйных даследаваннях, падручніках, дапаможніках, даведніках, энцыклапедычных і перыядычных выданнях; 2) значнасць навуковых прац, высокі прафесіяналізм, сацыяльны статус, узровень асобы вучонага, што вызначалі і вызначаюць прыярытэты ў развіцці лінгваметодыкі; 3) плённасць ідэй, каштоўнасць і эфектыўнасць прапанаваных ідэй, навуковых канцэпцый для сучаснасці.
  
На жаль, час пацвярджае аб’ектыўнасць слоў А. В. Цекучова, выказаных больш за чвэрць стагоддзя назад: “У методыцы часцей, чым у іншых навуках, сустракаецца сітуацыя, якая пацвярджаецца бясспрэчнай ісцінай: новае — гэта добра забытае старое. Не забываць старога — задача і абавязак прагрэсіўнай методыкі, паколькі менавіта веданне гісторыі навукі дазваляе зразумець, паводле якіх законаў яна развівалася ў мінулым і развіваецца сёння, якія яе тэндэнцыі і перспектывы, яшчэ не асэнсаваныя сучаснікамі” [8, с. 49].  
       ​ 
Галоўныя ідэі навуковай спадчыны прафесара Г. М. Малажай цэласна адлюстроўваюць лінгваметадычную канцэпцыю, што вызначае тэарэтыка-метадалагічныя асновы, прыярытэты сучаснай моўнай адукацыі: ідэя асобаснай каштоўнасці дзейнасці настаўніка роднай мовы і вучня (сістэмаўтваральная ідэя): “Той, хто ведае гістарычны лёс свайго народа, хто шануе яго духоўны скарб — роднае слова, здольны сцвердзіць сябе ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, па-сапраўднаму ацаніць здабыткі іншых” [2, с. 8].  
        
У падручніках прафесара Г. М. Малажай настойліва рэалізуецца ідэя дыялагічнасці. Гэтаму спрыяюць як самі тэксты, так і паслятэкставыя заданні, арыентаваныя на засваенне і адэкватнае разуменне інфармацыі. Сістэма заданняў выступае сродкам і ўмовай забеспячэння дыялагічнага працэсу навучання і адпавядае поліфанічнай прыродзе чалавека, першасна “запраграмаванага” на зносіны з іншымі, на дыялог, на гутарку. Для паўнавартаснага разумення вучэбнага тэксту неабходны дыялог вучня з аўтарам, настаўнікам і самім сабой. Каб падобная ідэя была рэальнай, неабходныя трансфармацыі зыходнага тэксту, перафармуляванне яго зместу, перакадзіраванне славеснай інфармацыі ў іншыя формы (у выглядзе табліцы, схемы, малюнка, асацыятыўнага ланцужка, патэнцыяльнага выказвання, субяседавання). Рэалізацыі дыялагічнасці як арганічнай формы існавання вуснага і пісьмовага маўлення спрыяюць частотныя заданні ў падручніках: чалавек, які гаворыць па-руску часта пытаецца: “Как дела?”. Якое пытанне трэба задаць, размаўляючы па-беларуску? Чаму нельга зрабіць паслоўны пераклад пытання, якім карыстаюцца ў рускай мове? [3, с. 12]. Выкарыстоўваючы словы і звароты ветлівасці, складзіце і запішыце дыялог на тэму “Новая кніга” [3, с. 15]. Уладзімір Караткевіч назваў Беларусь зямлёю пад белымі крыламі. Чаму ў мастака слова ўзнік такі вобраз? Якую сэнсава-стылістычную ролю выконвае ў гэтай апісальнай назве прыметнік белы? [3, с. 29].  
       
У кнігах Г. М. Малажай знайшла арганічнае ўвасабленне ідэя сістэмнасці вучэбнага матэрыялу. Шаноўная аўтарка падкрэслівае: “У падручніку захоўваецца прынцып сістэмнасці і паслядоўнасці выкладу матэрыялу, які патрабуе, каб настаўнік абавязкова абапіраўся на раней вывучанае і прыводзіў у сістэму набытыя веды” [4, с. 9]. Вопытны педагог паслядоўна звяртаецца да ідэі сістэмнасці: “Узровень адукацыі чалавека вызначаецца не толькі шырынёю ведаў у розных галінах навук, але і ступенню іх спарадкаванасці, сістэмнасцю, узаемазвязанасцю. Міжпрадметныя сувязі дапамагаюць настаўніку прывесці ў сістэму веды, атрыманыя пры вывучэнні розных дысцыплін, раскрыць перспектывы для іх прымянення
на практыцы” [1, с. 6].  
     ​ 
Адной з першых у айчынным мовазнаўстве Г. М. Малажай замацоўвае афіцыйны статус тэкстаўтваральнай методыкі. Менавіта ў канцы 90-х гг. ХХ стагоддзя ў сістэме выкладання мовы быў абгрунтаваны тэкстаарыентаваны падыход, у рэчышчы якога развіццё маўлення бачыцца як сінтэз двух накірункаў: у працэсе вывучэння раздзелаў навукі пра мову і праз навучанне маўленчай тэорыі. Як вядома, функцыянаванне тэксту пачынаецца з моманту яго ўключэння ў прастору вучэбнай камунікацыі, у працэс чытання, аналізу, арганізацыі пазнавальнай дзейнасці, з наладжвання дыялога паміж настаўнікам і вучнем на аснове вучэбнага тэксту падручніка. Таленавіты педагог вызначае задачы працы на ўроках мовы: навучыцца ўспрымаць “тэкст як сэнсавае, структурнае і стылістычнае цэлае, захоўваць яго змест, структуру і моўныя сродкі, ужытыя аўтарам у адпаведнасці з задумай і камунікатыўнай мэтай, раскрываць тэму і асноўную думку выказвання пэўнага стылю” [4, с. 170].  
    ​ 
У працах Г. М. Малажай паступова выкрышталізоўвалася патрэбнасць у тэарэтычнай распрацоўцы праблемы выкладання беларускай мовы ў кантэксце культуры, у неабходнасці стварэння лінгвакультуралагічнага грунту як зместавай умовы паспяховай рэалізацыі камунікатыўных намераў. Ці не ў кожным выданні і студэнт, і настаўнік з пашанаю ўспрымалі культуралагічныя высновы аўтара: праз урокі мовы неабходна “выявіць адметнасць і прыгажосць беларускай мовы, а тым больш прывіць пачуццё гонару за духоўную культуру беларусаў, якая з’яўляецца састаўной часткай багатай культуры славянскага свету” [2, с. 7]. Прафесар Г. М. Малажай неаднаразова падкрэслівала свядомы характар уласнай пазіцыі адносна неабходнасці ўсведамлення мовы як феномена культуры: “Хочацца спадзявацца, што змешчаныя ў падручніку тэксты дапамогуць настаўнікам выпрацоўваць у выхаванцаў высокую нацыянальную самасвядомасць і павагу да таго народа, на зямлі якога яны жывуць, пазнаёмяць вучняў з элементамі народнай культуры і этыкі” [6, с. 5].  
      ​ 
Такім чынам, ідэі айчыннай лінгваметодыкі перыяду апошняй трэці ХХ ст. аказваюць уплыў на сучасную лінгваметодыку, фарміруюць сённяшнюю метадычную рэальнасць. У працах метадыстаў, якія вызначаюць навуковае жыццё ў ХХІ ст., выразная сувязь з папярэднім перыядам, прасочваецца зместавае адзінства, паколькі рацыянальныя ідэі мінулага лагічна і арганічна перайшлі ў новае стагоддзе. У шматлікіх артыкулах, падручніках, дапаможніках для вучняў, студэнтаў, настаўнікаў Г. М. Малажай былі акрэслены арыенціры і накірункі, што вызначаюць прыярытэты сучаснай беларускай лінгвадыдактыкі. Г. М. Малажай былі тэарэтычна абгрунтаваны і пацверджаны школьнай і вузаўскай практыкай шматлікія ідэі, канцэптуальныя падыходы, запатрабаваныя метадычнай навукай ХХІ ст. Найбольш значныя з іх сталі апераджальнымі і перспектыўнымі для развіцця сённяшняй методыкі: тэкстаарыентаваны падыход да арганізацыі і прэзентацыі вучэбнага матэрыялу; маўленчая аснова для ўсіх лінгвістычных тэм і раздзелаў; развіццёвы патэнцыял маўленчага і культурна-каштоўнаснага асяроддзя пры навучанні мове; неабходнасць псіхалагізацыі працэсу моўнай адукацыі, свядомая арганізацыя заданняў на ўспрыманне, асэнсаванне і разуменне тэкставай інфармацыі; дыялагізацыя тэкстаў і заданняў падручнікаў; змяшчэнне вектару на выхаваўчыя і развіццёвы мэты; вызначэнне і рэалізацыя ўнутрыпрадметных і міжпрадметных сувязей у выкладанні беларускай мовы і літаратуры; арганізацыя пазакласнай працы па беларускай мове на “адметнай і нацыянальна выразнай глебе”; выяўленне выхаваўчага патэнцыялу “беларускага слова, якое павінна гучаць на роднай зямлі на поўны голас”; актыўнае засваенне лепшых традыцый, вопыту папярэднікаў.  
     ​ 
Г. М. Малажай, таленавіты вучоны-метадыст, сапраўдны Настаўнік, займае ў гісторыі айчыннай методыкі пачэснае месца. Хацелася б закончыць артыкул ацэнкай зробленага прафесарам Галінай Мікалаеўнай Малажай праз выказванне другога таленавітага айчыннага метадыста: “Без этнічнай памяці няма традыцый, без традыцый — культуры, без культуры — духоўнасці, без духоўнасці — выхавання, без выхавання — асобы, а без асобы — кансалідаванага грамадства, здольнага вытрымаць любыя павароты гісторыі” [7, с. 15]. Багатая навукова-метадычная спадчына Галіны Мікалаеўны асвечана талентам, навуковай прынцыповасцю, аб’ектыўнасцю Асобы, дарам убачыць, падтрымаць, развіць патэнцыяльныя магчымасці сваіх вучняў. Адкрытасць, актыўная добразычлівасць, надзвычайная адданасць беларускаму слову, сваёй прафесіі Настаўніка былі і застаюцца сапраўднай школай прафесіяналізму і жыццятворчасці. 

 
                                                           Спіс выкарыстанай літаратуры  

1. Ляшук, В. Я. Міжпрадметныя сувязі ў выкладанні беларускай мовы і літаратуры /
В. Я. Ляшук, Г. М. Малажай. – Мінск : Народная асвета, 1992. – 126 с.

2. Малажай, Г. М. Пазакласная праца па беларускай мове : вучэб. дапам. /
Г. М. Малажай, С. Р . Рачэўскі. – Мінск : Вышэйшая школа, 1990. – 254 с.

3. Малажай, Г. М. Беларуская мова : падруч. для 7-га кл. з рус. мовай навучання /
Г. М. Малажай, З. М. Заіка, Н. М. Чалюк. Мінск : НМЦ, 1997. – 271 с.

4. Малажай, Г. М. Вывучэнне беларускай мовы ў 6-м класе школ з рускай мовай навучання : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў. – Мінск : Народная асвета, 1999. – 175 с.

5. Малажай, Г. М. Алімпіяды па беларускай мове : дапам. для навучэнцаў агульнаадукацыйных школ, гімназіяў, ліцэяў / Г. М. Малажай, В. П. Красней. – Мінск : Аверсэв, 2000. – 240 с.

6. Малажай, Г. М. Беларуская мова ў 7-м класе : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў / Г. М. Малажай, Н. М. Чалюк. Мінск : НІА, 2004. – 192 с.

7. Протчанка, В. У. Актуальныя праблемы тэорыі і практыкі навучання беларускай мове / В. У. Протчанка. – Мінск, 2002. – 172 с.

8. Текучев, А. В. Очерки по методике обучения русскому языку /
А. В. Текучев. – Москва, 1990. – 149 с.

                                                                    Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі :                                                                  (да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Г. М. Малажай) :                                                                                                 зборнік навуковых артыкулаў : [матэрыялы                                                                                   Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі                                                         «Слова, фразеалагізм, перыфраза», г. Брэст, 15 сакавіка 2018 г.] :                                                                                                                     у 2 ч. – Брэст, 2018. – Ч. 1. – С. 4–7.

НІНА ГАЎРОШ. СВЕТЛЫ СЛЕД БУДЗЕ ВЕЧНА ЖЫВЫМ

Светлы след будзе вечна жывым

Галіна Мікалаеўна Малажай — цэлая эпоха ў гісторыі беларускага мовазнаўства і методыкі выкладання беларускай мовы. Лёсам было наканавана ёй стаць узорам, прыкладам шчырага і вялікага служэння роднаму краю, беларускай культуры для тых, хто з ёю працаваў, хто разам крочыў па жыцці. Сёння імя прафесара
Г. М. Малажай — таленавітага даследчыка-лінгвіста, аўтара манаграфій, шматлікіх артыкулаў, вучэбных дапаможнікаў для настаўнікаў, студэнтаў-філолагаў і вучняў, годна стаіць у кантэксце з іншымі знакамітымі вучонымі, што прысвяцілі сваё жыццё і талент даследаванню культуры роднага краю, сярод якіх і яе навуковы кіраўнік — заснавальнік беларускай фразеалогіі, заслужаны дзеяч навукі Беларусі прафесар Ф. М. Янкоўскі.
  
Маё знаёмства з ёю адбылося яшчэ ў далёкім 1969 годзе, калі Галіна Мікалаеўна прыехала з Брэста ў чарговую камандзіроўку і прыйшла на абарону маёй кандыдацкай дысертацыі. Абмеркаванне ішло бурна: было многа пытанняў, спрэчак, выступалі афіцыйныя і неафіцыйныя апаненты, а таксама тыя, хто цікавіўся пытаннямі функцыянальнага сінтаксісу. Хвалявалася вельмі. Абаяльная і далікатная, шчырая, спагадлівая і клапатлівая, Галіна Мікалаеўна знайшла словы, каб падтрымаць, суцешыць: “Усё будзе добра: даследаванне грунтоўнае”, — казала яна.
Так і адбылося — ніводнага чорнага шара.  
       ​ 
З гэтага часу пачалося наша сяброўства, наша супрацоўніцтва. Была ў яе дома, спынялася яна ў мяне, калі прыязджала ў камандзіроўкі — на навуковыя канферэнцыі, метадычныя семінары. На ўсё жыццё запомніліся тыя сустрэчы: разам слухалі даклады, паведамленні, дзялілі радасць святочных урачыстасцей, падоўгу гаманілі, абмяркоўвалі няпростую моўную сітуацыю ў краіне. Гаварыла Галіна даходліва, але з глыбокім хваляваннем, і не заўсёды да канца ўдавалася зразумець яе. Яна — як бы лясная чыстая крыніца, якую доўга шукаеш, а потым п’еш з яе, не натолiшся, здзіўляешся: чаму ў ёй такі жыватворны струмень, адкуль яна чэрпае сілу? А сіла гэтая ў Галіны Мікалаеўны ад роднае зямлі, ад музыкі і багацця непаўторна чароўнай роднай мовы.  
      
Настаўніца і па прафесіі, і па прызванні, Г. М. Малажай мудра і разважліва ішла па жыцці, далікатна несучы святло людскасці, ахвярнасці, вернасці абранай прафесіі. Ёй быў Богам дадзены дар прадбачання, таму і спяшалася зрабіць як мага болей для вучняў, настаўнікаў, студэнтаў. Не толькі вучыла разумець і засвойваць моўныя факты, бачыць гістарычныя карані нашай мовы, але і выхоўвала словам. Была ў яе на занятках, з заміраннем сэрца слухала, як натуральна лілося беларускае слова з яе вуснаў, напаўняючы студэнцкія душы спрадвечным хараством мілагучнай матчынай мовы.  
       
Галіна Мікалаеўна імкнулася растлумачыць асобныя моўныя з’явы, увесці іх разуменне ў навуковы набытак. Болем і трывогай для яе заўсёды было школьнае навучанне, яго змест і ўзровень. Гаварылі пры сустрэчы пра падаўжэнне і падваенне… А ці ёсць апошняе? Прыйшлі да высновы: падоўжаныя зычныя — з’ява фанетычная, якая перадаецца на пісьме або толькі ў маўленні.  
    ​ 
Задоўга да таго, як рускія навукоўцы сталі разглядаць дзеепрыметнікі і дзеепрыслоўі як асобныя часціны мовы і замацавалі іх статус у падручніках, прафесар Малажай тлумачыла адметнасць гэтых моўных формаў: у іх абагульняльным значэнні, у граматычных катэгорыях і ў асаблівасцях уключэння ў сістэму камунікацыі. Пацвярджала на многіх моўных фактах абмежаванасць ужывання асобных формаў дзеепрыметнікаў, найперш у навуковым стылі. Паказвала сродкі замены неўласцівых беларускай мове рускіх причастий пры перакладзе іх на беларускую мову, пераконвала, што гэта дае магчымасць не разбурыць тэрміна, захаваць яго, а таксама і асноўны змест інфармацыі.  
     
Своечасовы быў яе дапаможнік “Беларуская мова: да абавязковага цэнтралізаванага тэсціравання”, у  якім вопытная настаўніца думала пра падрыхтоўку абітурыентаў да рашэння беларускіх тэстаў. Упершыню яна вучыла школьнікаў распазнаваць моўную з’яву, фарміруючы ланцужок лагічных разважанняў, які прывядзе да разумення і асэнсавання моўных фактаў. Галіна Мікалаеўна не толькі дапамагала школьнікам самастойна вучыцца, а і паказвала настаўнікам беларускай мовы, як падбіраць дыдактычны матэрыял, каб непасрэдна на ўроках арганізоўваць самастойную творчасць школьнікаў. Была ўпэўненая, што мову на ўсіх узроўнях мэтазгодна засвойваць на тэкстах, у сувязі з чым сучасныя заданні да цэнтралізаванага тэсціравання ў другой частцы падаюцца на базе спецыяльна падабраных тэкстаў рознага стылю.  
     ​ 
Выбраць тэму дысертацыі нялёгка і няпроста. Я ўдзячная і сёння, што з падказкі Галіны Мікалаеўны мае аспіранты падрыхтавалі манаграфічныя даследаванні (абаранілі дысертацыі), у якіх раскрываецца структура і функцыя формаў звязнай мовы — звышфразавага адзінства, абзаца, перыяда. Па матэрыялах дысертацыйнага даследавання падрыхтаваны вучэбны дапаможнік Ірыны Савіцкай “Беларуская мова. Складаны сказ: тэорыя, практычныя заданні, тэсты” (выйшаў з друку ў 2009 г.), прысвечаны сказам з рознымі відамі сувязі, у якім даецца аналіз такіх канструкцый на логіка-кампазіцыйным і граматычным узроўнях, раскрываецца змест паняцця актуальнае чляненне сказа.  
     ​ 
Галіна Мікалаеўна лічыла, што заданні да практыкаванняў павінны быць скіраваны адначасова на развіццё і выпрацоўку моўных і маўленчых навыкаў. Ва ўмовах білінгвізму дыдактычны матэрыял яе падручнікаў уключаў тэксты і заданні для перакладу з рускай мовы на беларускую. Значнае месца адводзілася практыкаванням, у якіх выяўляюцца патэнцыяльныя крыніцы генетычнага, супастаўляльнага і функцыянальнага характару міжпрадметных сувязяў з рускай мовай.  
     ​ 
Неадступны клопат прафесара Г. М. Малажай — падрыхтоўка дапаможнікаў для студэнтаў-філолагаў. І тут яна была адна з першых. Успамінаецца рэспубліканскі семінар, прысвечаны пытанням лінгвістычнага аналізу тэксту, уведзенага ў сістэму філалагічных навучальных дысцыплін ВНУ. Каля 40 навукоўцаў (выкладчыкаў і аспірантаў) прынялі ўдзел у абмеркаванні методыкі правядзення заняткаў, распрацоўкі прыёмаў аналізу. Разважалі, якія творы розных жанраў беларускіх пісьменнікаў варта браць для аналізу. Выйшаў з друку (1975 г.) зборнік “Лінгвістычны аналіз тэксту. Матэрыялы семінара”, у якім быў і артыкул Галіны Мікалаеўны “Слова жыве, слова праменіць”, адметны і выбарам для аналізу апавядання Янкі Брыля “Галя”, і ўменнем яшчэ маладой даследчыцы пранікнуць у лабараторыю вялікага пісьменніка (скупога на словы і надзвычай глыбокага па думцы і назіральнасці). Пад пяром Галіны Мікалаеўны слова сапраўды жыло і праменіла, раскрывала не толькі духоўны свет гераіні апавядання, але і трапяткую, прыгожую, як і яна сама, душу даследчыцы. Пазней (1992 г.) выйшаў з друку яе “Лінгвістычны аналіз тэксту: вучэбны дапаможнік”. Кніга стала настольнай і для настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры, і для выкладчыкаў-філолагаў. 
      
Захоўвала Галіна Мікалаеўна традыцыі беларускай культуры. Ведала, што нашаніўскі перыяд быў адметным у гісторыі беларускай мовы і культуры: на старонках “Нашай нівы” лепшыя майстры мастацкага слова апрацоўвалі, адшліфоўвалі агульнанародную мову, даводзілі яе да ўзроўню нацыянальнай, літаратурнай. Дбайна занатоўвала яна і яе вучні, зберагаючы ад беззваротнага знікнення, трапныя, семантычна ёмістыя дыялектныя словы, стварала картатэку тэкстаў народнай беларускай мовы, паказвала на тэкстах, як жывуць гэтыя словы ў творах беларускіх пісьменнікаў, давала ім дарогу ў лексічную сістэму літаратурнай мовы, а значыць, і ў лексічную норму. Сведчаннем гэтага быў падрыхтаваны ёю (у суаўтарстве з
Л. І. Яўдошынай) “Школьны тлумачальны слоўнік беларускай мовы”, які змяшчае агульнаўжывальную і актыўную лексіку сучаснай беларускай літаратурнай мовы, а таксама лексічныя дыялектызмы, архаізмы і гістарызмы, ужытыя ў мастацкіх творах і навуковых працах, з якімі знаёмяцца вучні ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі. Пасля тлумачэнняў даюцца прыклады, якія дапамагаюць лепш зразумець сэнс слова. Пад кіраўніцтвам Г. М. Малажай быў сабраны і выдадзены “Дыялектны слоўнік Брэстчыны”. 
      
З Галінай Мікалаеўнай было хораша і надзейна працаваць у адным калектыве. Яе раздзелы ў падручніку “Беларуская мова. Марфалогія”, грунтоўныя і глыбокія зместам, вызначаліся ілюстрацыйнымі прыкладамі, з густа падабранымі з твораў мастацкіх, публіцыстычных і навуковых. 
      
Не забудзецца час, калі мы ўтраіх (разам з Т. М. Трыпуцінай) рыхтавалі “Библиографический указатель по общему и славянскому языкознанию: Профессор Ф. М. Янковский”. Здзіўляла эрудыцыя Галіны Мікалаеўны, яе дасведчанасць, уменне падаваць матэрыял проста, але не спрошчана — навукова, грунтоўна. Выявілася яе майстэрства анатацыі навуковых прац, здольнасць завастраць увагу на самым важным, істотным. З яе падачы анатацыі па-свойму аб’ядноўваліся, станавіліся ў адзін рад, стваралі агульную карціну навуковага ўкладу вядомага лінгвіста-даследчыка Ф. М. Янкоўскага ў беларускае і славянскае мовазнаўства. Галіна Мікалаеўна рупілася, клапацілася пра выхад кніг, падручнікаў, дапаможнікаў для студэнтаў, школьнікаў, настаўнікаў. Яна думала пра сваіх вучняў, уключала іх у аўтарскія калектывы. Створаная ёю “Лінгвадыдактычная навукова-педагагічная школа” паспяхова працуе і сёння, і, як адзначана ў анатацыі, “вучыць патрабавальнасці і чалавечнасці, адказнасці і тактоўнасці, прафесійнасці і годнасці”.     
      
Галіна Мікалаеўна Малажай пакінула светлы след на той зямлі, дзеля якой яна жыла, шчыравала, тварыла. Яе імя на небасхіле беларускай філалогіі заззяла яснай зоркай, якая сёння асвятляе шлях тым, хто прысвяціў свой талент і жыццё служэнню роднаму краю, яго культуры і мове.                                    

                                                                     Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі :                                                                  (да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Г. М. Малажай) :                                                                                                 зборнік навуковых артыкулаў : [матэрыялы                                                                                   Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі                                                         «Слова, фразеалагізм, перыфраза», г. Брэст, 15 сакавіка 2018 г.] :                                                                                                                     у 2 ч. – Брэст, 2018. – Ч. 1. – С. 7–10.                                                                                                                        

Фотагалерэя