Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
 

Электронны рэсурс «Агонь душы Ніны Мацяш»

Электронны рэсурс «Шчыраверная слову. Галіна Малажай»

Электронны рэсурс «Уладзімір Калеснік — чалавек Адраджэння»

Виртуальный музей «Ян Чачот — прадвеснік беларускага Адраджэння»

Электронный ресурс «Узняцца да лёсу чалавечага: да 75-годдзя з дня нараджэння Валянцiны Локун (1946–2016)»Информационное письмо

Информационное письмо

Інфармацыйнае пісьмо


Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры

і па справах моладзі Брэсцкага аблвыканкама

Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага


500 гадоў Мікалаю Радзівілу Чорнаму

350 гадоў Брэсцкаму манетнаму двару

75 гадоў Брэсцкай абласной бібліятэцы імя М. Горкага


«БЕРАСЦЕЙСКІЯ КНІГАЗБОРЫ:

ПРАБЛЕМЫ І ПЕРСПЕКТЫВЫ ДАСЛЕДАВАННЯ».


III Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя.

г. Брэст, 23–24 верасня 2015 г.


Гэтая канферэнцыя з'яўляецца лагічным працягам даследаванняў, пачатых Брэсцкай абласной бібліятэкай імя М. Горкага ў 2008, 2012 і 2013 гг. на міжнародных навукова-практычных канферэнцыях «Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання» і міжнародным круглым стале «Брэсцкая Біблія – унікальны помнік культуры XVI ст.: да 450-годдзя з дня выдання».


Тэмы для абмеркавання:


• вывучэнне «біяграфікі», звязанай з кніжнай культурай рэгіёна: лёсаў кнігапісцаў, кнігадрукароў, кнігагандляроў, аўтараў і ўладальнікаў (карыстальнікаў) у мінулым і ў сучаснасці;

• дзейнасць брэсцкіх друкарняў ХVI і пінскай ХVІІІ стст.; 

• рэканструкцыя рэпертуару друкарняў Брэстчыны ХІХ–ХХ стст.;

• «брэсцкія» кнігі і кнігазборы – помнікі матэрыяльнай і духоўнай культуры рэгіёна;

• гістарычная рэканструкцыя прыватных і сядзібных бібліятэк Брэстчыны і бібліятэк розных устаноў (царкоўных, манастырскіх, дзяржаўных, грамадскіх);

• гісторыя і сучасны стан кнігадрукавання і кнігараспаўсюджвання ў рэгіёне;

 гісторыя Брэста ХVІ– ХVІІІ стст.: культура, быт, эканоміка;

• дзейнасць Брэсцкага манетнага двара ў кантэксце крэдытна-грашовых адносінаў у Вялікім Княстве Літоўскім.


Мэта канферэнцыі – прадэманстраваць значэнне і каштоўнасць гістарычных кнігазбораў Берасцейшчыны, выявіць рэгіянальныя асаблівасці іх стварэння, захавання і вывучэння ў кантэксце кніжнай культуры Беларусі.

Па выніках канферэнцыі плануецца выдаць зборнік.


Да ўдзелу запрашаюцца: прадстаўнікі бібліятэк, музеяў, архіваў, адукацыйных, навуковых і іншых устаноў, органаў заканадаўчай і выканаўчай улады, супрацоўнікі выдавецтваў, грамадскіх аб'яднанняў і арганізацый і г. д.


Працоўныя мовы: беларуская, руская, украінская, польская, англійская.


Умовы ўдзелу: для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна не пазней 15 мая 2015 г. прайсці онлайн-рэгістрацыю на сайце бібліятэкі www.brl.by


Рэгламент : даклады на пленарным пасяджэнні – да 20 мін., на секцыйных пасяджэннях – да 15 мін.


Даклады і паведамленні: прымаюцца арыгінальныя работы, якія маюць навуковае і практычнае значэнне. Матэрыялы плануецца апублікаваць пасля завяршэння канферэнцыі. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў на канферэнцыю і матэрыялаў для публікацыі ў зборніку.


Дадатковая інфармацыя будзе размешчана ў запрашэннях удзельнікам. 

У заяўках просім пазначыць: неабходнасць пражывання ў гатэлі, тэрмін знаходжання, час прыезду ў Брэст і від транспарту.


Кантакты:


Мяснянкіна Ала Міхайлаўна, намеснік дырэктара па навуковай рабоце Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага:

Тэл :. + 375 (0162) 20 90 28;

rysik@tut.by


Кузьміна Ала Сцяпанаўна, галоўны бібліятэкар аддзела бібліятэказнаўства Брэсцкай абласной бібліятэкі імя. М. Горкага:

Тэл :. + 375 (0162) 20 90 33;

brestrl@mail.ru


224016 г. Брэст, б. Касманаўтаў, 48.

Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага


Информационное письмо


Главное управление идеологической работы, культуры

 и по делам молодёжи Брестского облисполкома

Брестская областная библиотека им. М. Горького


500 лет Николаю Радзивиллу Чёрному

350 лет Бресткому монетному двору

75 лет Брестской областной библиотеке им. М. Горького


«БЕРЕСТЕЙСКИЕ КНИГОСБОРЫ:

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ».


III Международная научно-практическая конференция.

г. Брест, 23–24 сентября 2015 г.


Настоящая конференция является логическим продолжением исследований, начатых Брестской областной библиотекой им. М. Горького в 2008, 2012 и 2013 гг. на международных научно-практических конференциях “Берестейские книгосборы: проблемы и перспективы исследования” и международном круглом столе “Брестская Библия – уникальный памятник культуры XVI в.: к 450-летию со дня издания”.


Темы для обсуждения:


 изучение “биографики”, связанной с книжной культурой региона: судеб книгописцев, книгопечатников, книготорговцев, авторов и владельцев (пользователей) в прошлом и в настоящем;

 деятельность брестских типографий ХVI и пинской ХVІІІ вв.; реконструкция репертуара типографий Брестчины ХІХ–ХХ вв.;

 “брестские” книги и книгосборы – памятники материальной и духовной культуры региона;

 историческая реконструкция частных и усадебных библиотек Брестчины и библиотек различных учреждений (церковных, монастырских, государственных, общественных),

 история и современное состояние книгопечатания и книгораспространения в регионе;

 история Бреста ХVI - ХVІІІ вв.: культура, быт, экономика;

 деятельность Брестского монетного двора в контексте кредитно-денежных отношений в Великом княжестве Литовском.


Цель конференции – продемонстрировать значение и ценность исторических книгосборов Брестчины, выявить региональные особенности их создания, сохранения и изучения в контексте книжной культуры Беларуси.

По результатам конференции планируется издать сборник.


К участию приглашаются: представители библиотек, музеев, архивов, образовательных, научных и прочих учреждений, органов законодательной и исполнительной власти, сотрудники издательств, общественных объединений и организаций и т.д.


Рабочие языки: белорусский, русский, украинский, польский, английский.


Условия участия: для участия в конференции необходимо не позднее 
15 мая 2015 г. пройти онлайн-регистрацию на сайте библиотеки www.brl.by


Регламент: доклады на пленарном заседании – до 20 мин., на секционных заседаниях – до 15 мин.


Доклады и сообщения: принимаются оригинальные работы, имеющие научное и прикладное значение. Материалы планируется опубликовать после завершения конференции. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов на конференцию и материалов для публикации в сборнике.


Дополнительная информация будет размещена в приглашениях, разосланных участникам.


В заявках просим указать: необходимость проживания в гостинице, срок пребывания, время приезда в г. Брест и вид транспорта.


Контакты:


Мяснянкина Алла Михайловна, заместитель директора по научной работе Брестской областной библиотеки им. М. Горького:

Тел.:+375(0162)209028;

rysik@tut.by


Кузьмина Алла Степановна, главный библиотекарь отдела библиотековедения Брестской областной библиотеки им. М. Горького:

Тел.:+375(0162)209033;

brestrl@mail.ru


224016 г. Брест, б. Космонавтов, 48.

Брестская областная библиотека им. М. Горького

Возврат к списку